Krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Kommunens krisberedskap

Kommunerna driver många samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola till exempel.

För att klara detta måste kommunen tänka före, under och efter samt att kontinuerligt utbilda sig och öva för hur samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas och hanteras vid en samhällsstörning.

Tanums kommun har en krisledningsorganisation som kan aktiveras och förstärka verksamheter när en kris inträffar. Vid extraordinära händelser finns det en krisledningsnämnd som aktiveras. Krisledningsnämnden består av förtroendevalda.

Samhällsstörningar/kris och extraordinära händelser kan vara:

  • störning i försörjning av vatten
  • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
  • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
  • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
  • stort antal asyl- och hjälpsökande till kommunen
  • hot om våld och terrorism.

Din beredskap

Är du privatperson och vill veta vad du kan göra för att förbereda dig inför en kris läs mer på Förbered dig för kris.

Läs mer: