Skolor och boenden får planlagt underhåll

Lurs skola; fönsterbyte

Fönsterbyte är en del av renoveringen av Lurs skola som redan utförts. Tony Jönsson och Ana Wallgren från fastighetsavdelningen tar sig en titt på arbetet.

Lurs skola får en rejäl ansiktslyftning i sommar. Arbetet är en del av det som ingår i nya underhållsplanen för kommunala fastigheter.

Vad krävs av underhåll och när behöver det utföras? Svaren sammanfattas i underhållsplanen för 2016-2025. Förhoppningen är att det under tioårsperioden går att sätta av i snitt cirka tio miljoner kronor årligen för planerat underhåll.

Skolfastigheterna behöver sin beskärda del. I år renoveras Lurs skola, med byte av i stort sett alla fönster, tilläggsisolering av vinden, ommålning av två fasader och två klassrum. Ny ledbelysning och översyn av ventilationen är andra inslag.

-Arbetena ska till stor del vara klara när skolan startar, lovar Tony Jönsson, kommunens fastighetschef sedan drygt ett år tillbaka.

Satsar i Hamburgsund

Lurs skola

Skolbyggnaderna är en betydande del av kommunens fastighetsbestånd och underhållet av dem tar därmed stor plats i den nya underhållsplanen. Ana Wallgren, nyanställd lokalsamordnare och projektledare, och fastighetschef Tony Jönsson besöker Lurs skola, där en rejäl upprustning inletts i sommar.

Exempel på andra skolfastigheter som får förbättringar är Lisabackens förskola, där ventilationen byts. I Hamburgsund planeras också, nästa år, en stor insats i låg- och mellanstadiedelen av Hamburgsundskolan. Slitna tak-, vägg- och golvytor, belysning, med mera ska ses över. Medel kommer också att begäras för att samtidigt, genom om- och tillbyggnad, åtgärda smala korridorer och skapa fler toaletter.

Flertalet underhållsarbeten ryms i kommunens ramavtal med olika företag, inom exempelvis snickeri, ventilation och målning. Vid större arbeten kan det krävas ny konkurrensutsättning eller upphandling.

Solskydd

Särskilda boenden och andra lokaler för omsorgsförvaltningens behov utgör en stor del av fastighetsbeståndet. Tärnegården hör till de byggnader som från i vår fått solfilm för att hindra att det blir alltför varmt inomhus när solen gassar.

På Kalkåsliden har en fuktskada medfört en omfattande sanering. På Östanvind ledde en vattenläcka på försommaren till en snabb insats, större än den som planerats för ett senare skede.

Tanken med nya underhållsplanen är att genom ökad satsning på planerat underhåll minska behovet av brandkårsutryckningar. Tony Jönsson vill på sikt styra över resurser från löpande underhåll, av akut karaktär, till planerat.

Förbättrad arbetsmiljö för alla som vistas i fastigheterna - elever, boende och personal - är en ambition, i samklang med kommunens miljöavdelning.
-Vi har en bra kommunikation, säger Jönsson.

Billigare drift

Energibesparande belysning

Möjligheter att metodiskt göra energibesparande åtgärder, som ny belysning, är ett viktigt skäl att satsa på planerat underhåll. Den här skolkorridoren, i Lur, har fått ledbelysning i sommar.

Underhållsplanen gör det också lättare att ge politikerna en samlad bild av behoven och att förklara för verksamheter varför inte alltid önskemål kan tillgodoses så snabbt som önskas.
En underhållsplan har saknats på senare år.
-Den är efterlängtad, säger fastighetschefen.

Han ser också planen som ett instrument i ett metodiskt arbete för att undvika kapitalförstöring.
-Eftersatt underhåll har många nackdelar. Den största är att strategiska beslut inte kan tas.

Dit hör åtgärder för att minska energianvändning och driftskostnader, till exempel satsning på ledlampor och ventilation som kan anpassas efter behoven.

Fakta om underhåll

Underhållsplanen 2016-25 bygger på inventering av totalt 63 000 kvadratmeter i kommunala fastigheter för verksamheter och förvaltning. Kulturfastigheter och hyrda lokaler ingår inte i planen.

Generella nyckeltal för att undvika kapitalförstöring i fastighetsbestånd är totalt 150 kr per kvm och år, varav 125 kr på planerat och 25 kr på löpande (akut) underhåll.

Av 9 mkr i kommunens budget för 2015 gick motsvarande 32 kr per kvm till planerat underhåll och 88 kr per kvm till löpande.

I årets budget finns det, efter ett särskilt beslutat tillskott på 3,5 mkr, totalt 12,5 mkr.