Bryggeridammens miljö förbättrad

- för både djur och människor

Kommunen satsar på Bryggeridammen i Grebbestad, till glädje för både fridlysta vattensalamandrar och skridskoåkare.

Sommarens torka torrlade den södra delen av dammen helt och hållet. Det gav en sällsynt möjlighet att skava bort bottensediment som byggts upp under årens lopp.

Daniel Monus framför Bryggeridammen i Grebbestad

Daniel Monus och hans arbetskamrater på fastighetsavdel­ningen kan glädja sig över mycket positiv respons från allmän­heten på kommunens insatser för Bryggeridammen. En ny gångbrygga med bänk vid berget och bortskavda bottensedi­ment hör till det som gjorts hittills.

-Torrläggningen gav oss en unik chans att köra ut med en grävmaskin och skrapa bort 10–20 centimer av sedimenten. Bottenpartier med snäckskal kom då fram, berättar Daniel Monus på fastighetsavdelningen.

Dammen har stora naturvärden och är mycket uppskattad av närboende och människor som promenerar i området. Barn har sedan generationer tillbaka åkt skridsko där.

Sediment grävdes bort när dammen var torrlagd av den varma sommaren.Förstora bilden

När sediment i södra delen
av dammen skalades bort i
slutet av augusti var denna
del helt torrlagd efter
sommarens torka.

Grannlaga

Att ta bort växtlighet och sediment är ett sätt att hindra att dammen växer igen, men det är ett grannlaga arbete som måste ske på rätt sätt och vid rätt tidpunkt för att inte skada djurlivet där. Sensommarens insats skedde i samråd med såväl länsstyrelsen som kommunbiologen.

Vattensalamandrarna fortplantar sig i vatten under sommarhalvåret. Denna sommar var det enbart den mindre och djupare norra delen av dammen som inte torkade ut. Där har det bara röjts lite buskar i strandkanten. Häckande fåglar behöver skydd av tät vass och kaveldun.

Flera nya fågelholkar och två nya fågelflottar bidrar ytterligare till fåglarnas trivsel.

-Rörhönornas ungar, cirka åtta i år, vilade i huset på flotten och föräldrarna spanade från taket, berättar Daniel Monus.

Fågelflottarna i dammen ger skydd för fågellivet.

De senaste veckornas kraftiga regn har gjort att Bryggeri­dammen fyllts upp efter sommarens torka. Växtlighet i strand­kanten och nya fågelflottar ger skydd för fågellivet, bland
annat rörhöna, som häckar i dammen.

Bänkar, bro och brygga

Annan nybyggnation gör det trivsamt för människor att vistas vid dammen: En gammal gångbrygga vid berget har ersatts av en ny, som också har en sittbänk. Två bord med bänkar, en av dem anpassad för rullstolsburna, har satts ut på ömse sidor om dammen. Raststugan, en tidigare gåva från samhällsföreningen, har fått en ny ramp som underlättar för skridskoåkare att ta sig till och från isen.

Rhododendron och magnolia har planterats vid norra delen av dammen. Ytterligare planteringar kommande år ska bidra till en park av lite vild karaktär.

Sundet mellan dammens båda delar kommer att få en gångbro, som liksom övriga nytillskott görs den av fastighetsavdelningen. Ett planerat stråk med packat grus ska göra det lättare att ta sig fram till dammen med rullator och rullstol.

Vandringsstråken i området, bland annat upp på Stöberget, ska rustas och märkas. Till alla planer hör även att rensa en av jättegrytorna på andra sidan Repslagaregatan.

VattensalamanderFörstora bilden

Trafikdödas

För att få underlag för beslut om den fortsatta skötseln av Bryggeridammen har det på uppdrag av kommunen gjorts en inventering, med tonvikt på grod- och kräldjur. I rapporten ingår skötselförslag. Att minska det stora antalet trafikdödade vattensalamandrar, på väg mellan dammen och vintervistet, betecknas som den enskilt viktigaste åtgärden. Trafikverket uppges känna till förhållandet sedan tidigare.

-Tekniska nämnden får ta ställning till en skötselplan för dammen, påpekar Lena Westersund, fastighetsavdelningen, glad över de insatser som gjorts hittills.

Fakta om Bryggeridammens natur...

I dammen finns både större vattensalamander och mindre vattensalamander, de enda arterna av svansgroddjur i Sverige. Vattensalamandrarna är fridlysta. Större vattensalamander har därtill ett särskilt skydd i Artskyddsförodningen. Arten betecknas i Artdatabankens senaste rödlistor som livskraftig (LC) men är i farozonen att återfå beteckningen nära hotad (NT).

Vid inventeringen i våras påträffades sex eller fler exemplar av större vattensalamanderr och över 30 av den mindre släktingen.

Över 100 salamandrar, varav cirka en fjärdedel av arten större, sågs överkörda på Repslagaregatan vid dammen.

Även grodor, padda och snokar noterades, liksom bland annat häckande rörhöna.

I Bryggeridammen finns även bland annat flera arter av sländor, iglar samt stim av löjor.

Källa: Bryggeridammen 2018, Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

… och historia

Troligen ursprungligen en myr, under andra hälften av 1800-talet i bruk som vattenreservoar. Norra delen fördjupades då, ett stort träkar sattes ned och vattenledning drogs till ölbryggeriet vid nuvarande Bryggerigatan. Troligen även vattenledning till Persegården. Dammen användes även för tvätt, av till exempel trasmattor, och skridskoåkningen där har gamla anor.

Källa: Häfte 3, Grebbestads historia, Hans Hedängklev.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede