Ansökan om besked och registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen (PuL)

Enligt 26 § personuppgiftslagen är den personuppgiftsansvarige skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör sökanden behandlas eller ej.

En ansökan skall göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige och vara under tecknad av sökanden själv. Information skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.

Undantag från informationsskyldigheten gäller vid sekretess och tystnadsplikt. Beakta dock att huvudregeln är at sekretess och tystnadsplikt till skydd för enskild inte hindrar att någon får reda på uppgifter om sig själv.

Rutin

1. Ansökan om besked/registerutdrag diarieförs hos den personuppgiftsansvarige/nämnden.

  • Om ansökan inkommer centralt och det av denna framgår att utdrag begärs från visst register/uppgiftssamling eller personuppgiftsansvarig/nämnd styrs begäran dit.
  • Om det av ansökan ej framgår vilken personuppgiftsansvarig/nämnd eller vilket/vilka register (uppgiftssamlingar) som avses, kan sökanden tillskrivas med förfrågan. Beakta dock att om sökanden inte svarar eller det av annan anledning är oklart vilken personuppgiftsansvarig/nämnd eller vilket/vilka register (uppgiftssamlingar) som avses, måste alla register (uppgiftssamlingar) som är möjliga kontrolleras.

2. Ansökan handläggs av den personuppgiftsansvariges/nämndens kontaktperson, som ser till att sökanden får besked. Om sökanden är registrerad skall följande skriftliga information bifogas beskedet: 
a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,
b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,
c) ändamålen med behandlingen, och 
d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Under punkten a avses registerutdrag, d v s utdrag från register/uppgiftssamlingar där sökanden är registrerad. Utdraget skall vara begripligt för mottagaren. Finns koder och liknande måste dessa förklaras eller skrivas ut i klartext.

Information som avses i punkterna b-d kan hämtas ur registerförteckningen.

Datainspektionen har utfärdat allmänna råd avseende information till registrerade enligt personuppgiftslagen. Råden finns på www.datainspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor finns personuppgiftsombudet tillgänglig.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede