Utvärdering ger Tanums kommun kunskap inför kommande kriser

Exempelbild

Tanums kommun har av kommunforskning i Västsverige (KFI) beställt en utvärdering. Syftet med utvärderingen är att beskriva och klargöra hur den kommunala organisationen klarat att hantera den samhällskris som covid-19 innebär med en övergripande idé om att rapporten ska bidra till förbättringar i kommunens sätt att möta extraordinära och oväntade händelser i framtiden. KFi säger i sin rapport att Tanums kommun klarat effekterna av pandemin väl.

- Det är naturligtvis glädjande att KFi tycker vi klarat arbetet med pandemin bra. Det är en av de största långvariga kriserna i kommunens historia. Det är viktigt att utifrån pandemikrisen ta lärdomar både utifrån vårt eget arbete och erfarenheter från andra kommuner säger kommunchef Ulf Ericsson.

Utvärderingen har gjorts under ledning av professor Björn Brorström genom självvärderingar och intervjuer. Rapport är nu sammanställd och KFI anser att Tanums kommun klarat pandemin väl. Men man ger också råd för fortsatt arbete om att till exempel låta en utomstående utreda vaccinering av samhällsviktig personal samt att utarbeta bättre förberedelse inför kriser och organisatorisk uthållighet.

- Det har varit en av de tuffaste perioderna i Tanums kommun, där ingen haft facit och beslut har tagits utifrån de fakta som legat på bordet just i stunden. säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Fler kommuner har beställt en utvärdering av pandemiarbetet av KFi och Tanum ser nu möjlighet till samarbete med andra kommuner och myndigheter dra erfarenheter från pandemikrisen för att skapa en god beredskap inför framtida händelser och kriser.

Kommunforskning i Västsveriges rapport: "Den mindre
kommunen visar vad den kan" Tanums kommuns hantering av
coronapandemin. Pdf, 445.2 kB.
(Pdf, 445.2 kB)