Tanums kommun begär besked från myndigheter

Exempelbild

Tanums kommuns fokus är att hålla smitta borta från våra äldre, från riskgrupper samt att utföra vårt kärnuppdrag. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd. Det medför att personal med minsta symptom stannar hemma och bemanningssituationen blir alltmer ansträngd.

- Jag vill känna trygghet i att min personal har rätt skyddsutrustning, att jag som ansvarig har gjort mitt allt för att ta reda på att det som rekommenderas verkligen gäller. Ingen med minsta symptom ska arbeta inom omsorgen, detta följer vi, men det är ett mycket ansträngt läge nu. Om vi kan testa personal med minsta symptom kan de i alla fall avföras som eventuella smittbärare av Corona. Säger Roger Wallentin, ordförande omsorgsnämnden.

Med bakgrund av detta har kommunen skickat begäran om besked till Länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Sverige riksdag och Sveriges kommuner och regioner.

  1. För att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver testning av covid-19 göras av såväl personal som omsorgstagare. Det behöver klarläggas vem som genomför testningen och hur urvalet görs för de som ska testas. Omsorgstagare som uppvisar symtom behöver testas för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt och skydda de som inte har symtom. Det är ytterst angeläget att personal testas så att de med endast lättare symtom snarast kan återgå i arbete då det redan nu är svårt att bemanna verksamheterna.

    2. Vi behöver klara besked vilken skyddsutrustning som rekommenderas, vem som ansvarar för tillgången, hur den når verksamheterna och när den kommer. Kommunens omsorgsverksamheter är i akut behov att få tillgång till den skyddsutrustning som krävs för att våra omsorgstagare ska kunna känna sig trygga och för att personalen ska kunna utföra sitt arbete med en god arbetsmiljö.

    3. Det behövs lättnader i vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser vid ”delårsboende” för äldre och funktionsnedsatta. Vår bemanning är redan ansträngd och ansträngs ytterligare när enskilda vistas i sina fritidshus och har behov av insatser. Vi anser att skyldigheten att ge insatser endast ska gälla i de fallen vistelse- och bosättningskommun är överens.

- Jag är övertygad om att alla kommuner, liksom Tanum, arbetar hårt för att följa alla rekommendationer och samtidigt inte tumma på kvalitet eller leverans i vårt kärnuppdrag. Vi vill på detta sätt tydliggöra vad vi behöver hjälp med: De måste komma igång med testning av omsorgstagare och personal inom kommunal äldreomsorg, vi behöver klara besked om vilken skyddsutrustning som behövs och hur vi säkrar en framtida tillgång och som en kommun med många fritidsboende behöver vi stöd för att klara deltidsboendes omsorgsbehov när de vistas i vår kommun. Säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.