Tanum fyller 50 år - vi har jämfört budgeten 1971 och 2021

Nuvarande Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Bullaren, Kville och Tanums kommuner. Det är 50 år sedan. Hur såg en budget ut för "nya" Tanum och hur ser den ut idag?

I slutet på 1970 beslutade den så kallade sammanläggningsdelegerade om den första budgeten som skulle gälla för nybildade "storkommunen" Tanum.

Budgeten omfattade kostnader på sammanlagt 21,8 miljoner kronor (mkr). Då som nu var omsorgsverksamheten och skola de stora utgiftsposterna. Tillsammans svarade omsorg och skola för 13,7 mkr av kostnaderna 1971.

Skattesats

Skattesatsen var 14,00 kronor. Sedan 1971 har skatten i omgångar höjts till dagens nivå på 21,56 kronor. Den har dock varit oförändrad sedan 2004. Av höjningarna är cirka 3,50 kronor skatteväxlingar som skett när kommunerna tagit över verksamhet som landstinget/regionen tidigare ansvarade för.

Hundskatt och skottpengar

Hundskatten var 30 kronor per hund. Idag är hundskatten avskaffad. För vildmink betalades skottpengar med 40 kronor per mink. Skottpengarna för mink fanns kvar ända tills slutet på 1980-talet.

Omsorg

Äldreomsorgen var väl utbyggd 1971. Dåtidens ålderdomshem fanns i Lur, Tanumshede, Hogslätt, Kville och Östad och dessutom öppen åldringsvård. Sammanlagt kostade äldreomsorgen 4,2 mkr. Barnomsorgen hade inte byggts ut. För lekskola fanns 40 000 kronor budgeterat.

Skola

Skolans budget var på 7,4 mkr. Kommunal musikskola fanns med i budgeten redan 1971. Läromedelskontot uppgick till 339 000 kronor.

Bibliotek och miljö

Bibliotek och miljö är två verksamheter som byggts upp under 1970- och 1980-talet. I budgeten för 1971 fanns 50 000 kronor för miljöverksamhet och 125 000 kronor för folkbibliotek.

Lån

Låneskulden var 12,6 mkr 1971.

Investeringar

Investeringsbudgeten var på sammanlagt 2,1 mkr. De stora posterna var byggande av vatten- och avloppsanläggningar för 426 000 kronor samt underhåll och anläggning av gator och vägar för 670 000 kronor.

Jämförelse, då och nu

Tabellen nedan visar jämförelser mellan 1971 års budget och 2021 års budget för några verksamheter.


1971

2021

Budgetomsättning

21,8 mkr

800 mkr

Äldreomsorg

4,2 mkr

200 mkr

Skola

7,4 mkr

240 mkr

Barnomsorg

40 000 kr

105 mkr

Räddningstjänst

442 000 kr

14 mkr

Kultur och bibliotek

249 000 kr

10 mkr

Vattenavgifter

1 kr/m3

31 kr/m3

Investeringar

2,1 mkr

187 mkr

Låneskuld

12,6 mkr

820 mkr

Skattesats

14,00 kr

21,56 *)

Antal anställda

cirka 300

cirka 1 300

*) varav 3,50 kronor avser skatteväxling med landstinget/regionen