Tanum får ekonomiskt stöd för översvämningsstrategi

Länsstyrelsen Västra Götaland delar ut totalt 2,7 miljoner kronor till åtta kommuner och ett kommunalförbund för kunskapshöjande insatser inom områden där det finns särskilda behov av klimatanpassningsåtgärder. Tanums kommun är en av de åtta och får stöd för att ta fram en översvämningsstrategi över Grebbestad.

– Vi är glada att så många kommuner sökte medel men tyvärr räcker inte pengarna till alla. Därför har vi valt att fokusera på insatser som vi hoppas ger erfarenheter som kan komma till nytta för många kommuner, säger Anna Georgieva Lagell, Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I takt med att klimatet förändras förväntas översvämningsrisken att öka och få en allt större betydelse för samhällsplaneringen. En översvämningsstrategi är därför ett viktigt underlag för hantering av översvämningar i den fysiska planeringen.

Identifiering av riskområden

I september utförde plan- och kartavdelningen besök på plats för att titta på riskområden i Grebbestad. Målet är att ta fram en strukturplan för hela Grebbestad. En strukturplan används för att kartlägga vattnets väg och de marköversvämningar som uppstår i samband med ett skyfall. Den innefattar även hantering av andra extrema väderhändelser, såsom höga vattenstånd i hav.

Medborgardialog pågår 21 oktober till-21 november 2021

Just nu pågår en medborgardialog för översvämningsstrategi i Grebbestad och allas synpunkter välkomnas - från fastighetsägare i Grebbestad till boende, besökare eller verksamhetsutövare i området. Mer information om medborgardialogen finns här.