Snart är vintern här, dags att sätta upp snökäppar.

Traktor som snöröjer

Snart är vintern här. Nu är det dags att sätta upp snökäppar innan tjälen går i backen! Här finns bra information om vad som gäller.

Enskilda vägar

På enskilda vägar snöröjer kommunen om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Vägen ska betjäna fastigheter där det bor personer mantalsskrivna på fastigheten.
 • Vägen ska vara öppen för allmän trafik hela året.
 • Snödjupet ska vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs.
 • Vägen ska vara framkomlig för traktor med plog.
 • Vägen ska vara fri från träd och grenar som vid snöbelastning hänger ut över vägen.
 • Vägen ska vara fri från uppstickande stenar och rötter som kan skada entreprenörens utrustning.
 • Vägen ska vara utmärkt med snökäppar och där snödrev förekommer ska snöstaket finnas.
 • Åtgärder mot halka vidtas ej av kommunen utan av väghållaren.

Detta är inte bara ett krav för att få snöröjt utan även för andra större bilar så som räddningstjänst, sophämtning, slamsugning med mera.

Om du är nyinflyttad på enskild väg sedan förra vintern och är berättigad till snöröjning, ring oss, 0525-180 00 eller 183 96 så meddelar vi snöröjaren så du får snöröjt.

Fastighetsägare

Fastighetsägare är skyldiga att, inom gångbaneutrymmet som finns runt fastigheten, vidta ett antal åtgärder. Med gångbaneutrymme avses gångbanan eller där gångbana ej finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan. Inom gångbaneutrymmet ska följande göras av fastighetsägaren:

 • Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken.
 • Sanda eller vidta annan åtgärd för att motverka halka.
 • Hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is.
 • Snöröja så att sophämtare, brevbärare och tidningsbud kan utföra sitt uppdrag.

Mer information

Om du vill ha mer information ring oss på 0525-180 00 eller 183 96. Mer information om snöröjning.