Samverkan för problematisk skolfrånvaro

Exempelbild

Under en period har kommunen prioriterat arbetet kring den problematiska skolfrånvaron. Efter sommaren tillsattes en tjänst som bland annat riktat ska arbeta mot skolfrånvaro. Idag har Annika Vilhelmsson, avdelningschef för centrala barn- och elevhälsan och Ida Östholm, ordförande för barn- och utbildningsnämnden träffats för att stämma av hur arbetet går.

Samverkansteam

Sedan i augusti har ett samverkansteam skapats där representanter från skola och elevhälsa, vård, fritid och socialtjänst samarbetar tätt. Som en del av arbetet besöker nu kurator från samverkansteamet alla skolenheter för att fånga upp och kartlägga omfattningen av den problematiska skolfrånvaron.

- Det är viktigt att vi kan erbjuda en trygg skolgång för alla barn. Alla ska känna sig välkomna och alla barn ska ha samma möjligheter till god utbildning, säger Ida Östholm.

Insatserna görs för att skapa likvärdighet inom Tanums kommuns skolor och för att kunna arbeta förebyggande och främjande. I nästa steg analyseras situationen, underlagen redovisas på en övergripande nivå och sedan erbjuds insatser och åtgärder.

Problematisk skolfrånvaro

Det finns många olika begrepp för att beskriva problematisk skolfrånvaro. Internationellt är begreppen skolvägran och skolk de vanligaste, där skolvägran ofta är känd av vårdnadshavare och relaterad till oro, ångest och depression och skolk inte är känt av vårdnadshavare.