Samråd för detaljplan Fjällbacka 121:3 med flera, Telegrafen och sjöräddningsstationen

Samråd berörande detaljplan för Fjällbacka 121:3 med flera, Telegrafen och sjöräddningsstationen i Fjällbacka, pågår mellan den 6 juni till och med den 30 juni 2024.

Planförslaget omfattar cirka 0,16 hektar mark och är beläget i Fjällbacka samhällsområde.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa de kulturhistoriska värdena inom planområdet samt att möjliggöra för en byggrätt för sjöräddningens verksamhet.

Här kan du läsa mer om planförslaget och lämna dina synpunkter senast den 30 juni 2024.