Samråd av detaljplan för Fjällbacka 175:7 med flera

Exempelbild

Samråd pågår av detaljplan för Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren, i Fjällbacka mellan den
5 juli 2022 till och med den 8 september 2022.

Området har föregåtts av ett program och ligger inom Fjällbacka samhällsområde, i närområdet från Fjällbacka skola.

Detaljplanen syftar till att pröva bebyggelse med olika upplåtelseform, funktion och höjdsättning samt en yta för förskola. Bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn till naturstukturer och kulturvärden samt underordna sig landskapets siluett och landskapsbild. Det finns ett sammanhängande gång- och cykelstråk utpekat i kommunens översiktsplan som ska kunna utvecklas enligt intentionen som ett kommunövergripande och sammanhängande stråk. Funktioner med hänsyn till dagvattenhanteringen i området ska säkerställas inom varje avrinningsområde.

Läs mer om detaljplanen och lämna synpunkter. Länk till annan webbplats.