Resultatet för 2021 blev 73,3 miljoner kronor

Årets resultat uppgår till 73,3 miljoner kronor. Resultatet är 53,1 miljoner kronor bättre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt. Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. 

Ännu ett år präglat av coronapandemin

Tanums kommuns verksamhet har även under 2021 i hög grad påverkats av den pågående coronapandemin. Omsorgsverksamhet, skola och förskola är de enskilda verksamheter som påverkats mest av pandemin.

För sjukfrånvaron bland personalen ses en viss minskning från 8,6 procent till 8,3 procent. De restriktioner som införts för att begränsa smittsmittspridning har gett betydande tapp i omsättning för framförallt besöksnäringen. Restriktioner har även inneburit att många personer distansarbetat och mötesverksamheten till stor del skett genom digitala möten. Tanums kommun har haft kostnader som är relaterade till pandemin på cirka 26 mnkr. Under året har kommunen övertagit vägrätter från Trafikverket vilket påverkat resultatet positivt med cirka 33 mnkr. Skatteintäkterna ökade kraftigt i förhållande till budget därutöver har försäljning av fastighet genererat en betydande realisationsvinst.

Större avvikelse mot kompletteringsbudget är:

  • nämnderna redovisar underskott med -24,4 mnkr (detta underskott förklaras helt av pandemirelaterade kostnader på -26,3 mnkr)
  • högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat med cirka +21 mnkr
  • övertagande av vägrätter från Trafikverket påverkar resultatet med cirka +33 mnkr.
  • reavinst i och med försäljning av fastighet på cirka +20 mnkr

Investeringsverksamhet

Årets investeringar uppgår till totalt 139,3 mnkr. Investeringar i VA-anläggningar har gjorts med 50,7 mnkr medan investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 26,7 mnkr. Investeringar i hamnanläggningar utgjorde 34,9 mnkr.

Större investeringsprojekt under året har bland annat varit anläggande och av ny kaj i Fjällbacka. Pålning har genomförts för att ge ett stabilt underlag för grundläggningen av kajen, som sedan ska färdigställas med plantering och dekor. Projektet slutförs i maj 2022.

Överföringsledningar för dricksvatten och avlopp har anlagts mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Innan avloppsvattnet kan pumpas till Bodalen återstår anläggning av ledningar från Fjällbacka kaj upp till nuvarande reningsverket, samt ombyggnad av reningsverket till pumpstation.

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till sammanlagt cirka 260,0 mnkr. Investeringsvolymen 2021 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till cirka 120 mnkr.

Här kan du läsa hela bokslutskommunikén 2021 Pdf, 144.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 144.1 kB).