Resultatet för 2020 blev 32,3 miljoner kronor

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet för 2020 uppgår till 32,3 miljoner kronor.

Ett år präglat av coronapandemin

Tanums kommuns verksamhet har under 2020 i hög grad påverkats av den pågående coronapandemin. Omsorgsverksamhet, skola och förskola är de enskilda
verksamheter som påverkats mest av pandemin. Sjukfrånvaron bland personalen har ökat från cirka 6 procent till 8,6 procent. De restriktioner som införts för att begränsa smittsmittspridning har gett betydande tapp i omsättning för framförallt besöksnäringen. Restriktioner har även medför att många personer distansarbetat och mötesverksamheten till stor del skett genom digitala möten. Tanums kommun har haft merkostnader som är relaterade till pandemin på cirka 22 miljoner kronor. Dessa merkostnader har täckts av ökade statsbidrag.

Resultatet är 10,9 miljoner kronor bättre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställd. De större avvikelserna mot kompletteringsbudget är:

  • nämnderna redovisar underskott med -14 mkr (detta underskott förklaras helt av pandemirelaterade kostnader på 23 mkr),
  • ökade ersättningar från staten för pandemikostnader med +21 mkr,
  • semesterlöneskulden har ökat med -4 mkr,
  • högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat med +12,5 mkr.

Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt.

Investeringsverksamhet

Årets investeringar uppgår till totalt 187,2 miljoner kronor. Investeringar i VA-anläggningar har gjorts med 89,6 miljoner kronor medan investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 28,9 miljoner kronor. Markköp har gjorts med 12,6 miljoner kronor. Investeringar i hamnanläggningar
utgjorde 23,5 miljoner kronor.


Större investeringsprojekt under året har varit färdigställande av Tanumshede vattenverk, utloppsledning Grebbestad från Bodalsverket samt pågående projekt med överföringsledning mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Inom hamnverksamheten har
utbyggnaden av den nya T-piren genomförts samt renovering av Sannäs hamn. Under året har också utvecklingen av området vid Grebbestad badplats färdigställts.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till sammanlagt cirka 275 miljoner kronor. Investeringsvolymen 2020 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

Här kan du läsa hela bokslutskommunikén Pdf, 69.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 69.4 kB).