Ombyggnad av Affärsvägen i Tanumshede

Arbetet på Affärsvägen är i full gång. Samtliga butiker är tillgängliga under hela byggtiden. Om inte vintern blir alltför hård beräknas arbetet vara klart innan midsommar.

Arbetet med den 240 meter långa vägen delas in i två etapper.

Första etappen blir mellan Apoteket och Postvägen. Denna delen kommer att vara helt avstängd från biltrafik. Gångstråk kommer att finnas till samtliga berörda fastigheter och butiker.

Resterande del av Affärsvägen, från Postvägen och norrut, kommer att vara enkelriktad fram till mitten av mars, då den andra etappen byggs. När andra etappen påbörjas kommer hela Affärsvägen vara avstängd.

Skulle vintern komma sent, så entreprenören inte kan använda de planerade veckorna, är överenskommelsen att de har fram till sista september på sig att slutföra arbetet.

Målet är att stärka centrumkänslan

Målet är att Affärsvägen ska stärka centrumkänslan, bli en mer attraktiv och händelserik gata med en ökad innehållsmässig variation. En väl fungerande centrumgata kan stärka hela Tanumshedes karaktär. Gatan ges därför en ny utformning.

Affärsvägen kommer att bli enkelriktad och smalare. För att markera den låga fordonshastigheter läggs en beläggning av betongplattor där bilarna ska köra. Detta ger ökad trafiksäkerhet för de gående.

Det kommer bli fler parkeringsplatser längs gatan jämfört med tidigare.

Det ska vara enkelt som fotgängare att röra sig över hela Affärsvägen där gaturummet signalerar centrumgata. Plana ytor kommer finnas på ledstråk och gång- och cykelvägar för att dessa ska vara tillgängliga för alla. Nya belysningsarmaturer kommer att sättas upp. God belysning ger större trygghet och är en viktig tillgänglighetsaspekt. 

En lekplats kommer att iordningsställas invid torget och den nybyggda parken.

Vi kommer att följa arbetet för att i god tid planera för invigningen av parken/scenen och "nya" Affärsvägen, förhoppningsvis i mitten av juni.

Entreprenör är Sten & Vägarbeten AB.

""

Illustrationsritning av "nya" Affärsvägen. Klicka för förstoring.