Ökad robusthet i Tanums kommun

Exempelbild

Daniel Kratz, säkerhetssamordnare Tanums kommun

I årets Regionernas kamp, en mätning av kommunernas förmåga att möta kriser och utmaningar, har Tanums kommuns robusthetsindex ökat från 69 till 82 jämfört med föregående år. Robusthet är ett mått på samlad förmåga att möta utmaningar, klara långsiktig utveckling samt hur rustat ett samhälle är för att hantera kriser.

Den årliga rapporten genomförs av företaget WSP och syftet är att mäta robustheten i Sveriges kommuner och belysa faktorer som kan förbättras för att kommunernas fortsatta utveckling.

- Kommunen bedriver ett stort antal samhällsviktiga verksamheter såsom äldreomsorg, skola, socialtjänst, VA och kommunal räddningstjänst och har en nära samverkan med vårt lokala näringsliv inom en rad områden. Vi lever i en snabbt föränderlig värld i vilken det krävs att kommunen är förberedd att möta kriser såsom pandemier, klimatförändringar och våra uppgifter inom det civila försvaret, säger Daniel Kratz, säkerhetssamordnare på Tanums kommun.

Plats fem för Tanums kommun

Tanums kommun hamnar i år på plats fem i kategorin landsbygdskommuner med besöksnäring, där Båstad har första plats och Åre en andra plats. För att mäta robustheten utgår WSP från indikatorer inom områdena befolkning, arbetsmarknad, utbildning, ekonomi och näringsliv samt i år även hållbarhetsarbete och företagsklimat då hållbar utveckling och framtidssäkring bygger på ett hållbart samhälle där innovationer kan födas.

- Det är glädjande att Tanums kommun ökar sina förutsättningar att mer rustat möta extraordinära händelser som påverkar vårt område, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs rapporten här: https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/regionernas-kamp-2022