Medborgardialog för Program för Grönemads strandområde

Tack för alla synpunkter och förslag via den digitala kartan i medborgardialogen! Du har fortfarande möjlighet att lämna in synpunkter till oss, dock senast den 13 september 2021.

Detta kan du göra genom att skicka en e-post till mbn.diarium@tanum.se med dina synpunkter och förslag! Du kan också skriva ner dina synpunkter och förslag och skicka till Tanums kommun, Plan- och kartavdelningen, 457 81 Tanumshede.

Om medborgardialogen

Medborgardialog är en viktig del för att samla in synpunkter från alla som verkar och rör sig i området. På grund av pågående pandemi gjordes dialogen digitalt. Synpunkter kunde lämnas in via en digital karta 15 juni-31 augusti 2021. Fram till den 13 september finns möjlighet att fortsatt lämna in synpunkter men detta görs då via e-post eller brev, se ovan.

Syftet är att ta fram ett program för att studera strandområdet i Grönemad, exempelvis:

  • Allmänna intressen - områdets karaktär och användning, badplats, utveckling av besöksnäring, strandpromenad, med mera.
  • Enskilda intressen - möjligheten för utvidgning av Everts sjöbod och större kiosk, enskilda verksamheter som påtalat behov av mark, med mera.
Karta över strandområdet i Grönemad

På kartan finns ett mörkare gråmarkerat område som visar en ungefärlig utsträckning av programområdet (klicka på kartan för förstoring).

Det finns några frågor som är av stort värde att få dina synpunkter på, de fanns med i den digitala kartan som användes under medborgardialogen. Du har möjlighet fram till den 13 september att besvara dessa via e-post och brev men det finns också utrymme för övriga synpunkter och förslag.

  • Känslor på platsen: Vad har du för känsla när du är på platsen? Exempelvis trygg, otrygg, glad med mera.
  • Din upplevelse av platsen: hur upplever du platsen? Är din upplevelse olika på olika platser?
  • Användning av området idag: Hur använder du området idag?
  • Platsen: Saknar du något på platsen och vad är det som i så fall saknas? Exempelvis rörelsestråk, rekreation, verksamheter, bostäder, infrastruktur, eller övriga förslag.
  • Din vision: Vad är din vision av Grönemads strandområde om 10 år?
  • Övriga förslag: finns det något annat som är viktigt för dig att berätta om?

Tack för ditt deltagande!

Vad är ett program?

Ett program är det första steget i en planprocess för att upprätta en detaljplan över ett område. Kommunen kan välja att upprätta ett program för mer komplicerade detaljplaner, som exempelvis berör många intressenter och omfattar större områden. Detta för att i ett tidigt skede ange mål- och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Plan- och kartavdelningen