Medborgardialog för ny kaj och småbåtshamn i Havstenssund

Många har tagit chansen att tycka till om förslaget för ny kaj och småbåtshamn i södra hamnen i Havstenssund, genom den medborgardialog som pågått under sommaren. Den är nu avslutad och alla synpunkter kommer att sammanställas.

Vid södra hamnen i Havstenssund ligger ett mindre ”hamntorg” med anslutande småbåtshamn. Det är en rumsligt väl avgränsad plats med historisk prägel av främst gamla magasinsbyggnader. Här återfinns restaurang, butik, ostron och skaldjursfiskare med verksamhetslokaler samt några andra näringsidkare. Den kringliggande bebyggelsen är inte fullt utnyttjad, så ”hamntorget” uppfattas mest som en parkeringsplats idag.

Förslaget går ut på att främst ta till vara på de fantastiska kvaliteter som platsen har idag men ersätta de slitna delarna samt utveckla platsen till en intressantare centrumpunkt med ännu större attraktionsvärden.

Ett gestaltningsförslag har tagits fram för området och det kan du läsa via denna länk Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Materialet i förslaget är framtaget för att kunna genomföra en medborgardialog. Det innebär att det kan bli förändringar som påverkar gestaltning och funktion. Medel har beviljats för att genomföra en förstudie och det finns ännu inga politiska beslut för att genomföra själva projektet. Det är i detta skede inga tillstånd sökta från berörda myndigheter vilket också kan påverka både gestaltning och funktion under tillståndsprocessen.

Syfte

Inom detta projekt är det tänkt att stabilisera området vid södra hamnen i Havstenssund som idag är parkeringsplats, så att man kan använda området dels som vändplats för Trafikverkets väg, dels som publika ytor längs småbåtshamnen på ett mycket mer ändamålsenligt sätt än idag, samt färdigställa renoveringen av Norra magasinet så det uppfyller kraven för att kunna användas till samlingslokal med möjlighet till lättare servering, konstutställningar, uthyrning till allmänheten etcetera.

Projektets bakgrund

Under åren har erosionen ökat vid kajkanten i södra hamnen. Tillfälliga lagningar har skett i mer än 10 år och dessa spolas sedan ur vid högt vattenstånd. Då trycket på kajkanten inifrån parkeringsplatsen får antas vara högt så behövs det slås en ny spont eller anlägga en stödfyllnad som säkerställer att inga ras ut i havet kan ske.

Behovet av båtplatser är stort i Havstenssund och detta är den ort i Tanums kommun där väntetiden är längst för att få en ordinarie båtplats.

Genom att förändra södra hamnen kan antalet båtplatser utökas vilket ger möjlighet att minska kön.

Norra magasinet har genomgått en renovering både invändigt och utvändigt för att säkerställa byggnadens fortlevnad. För att kunna använda magasinet till olika typer av aktiviteter behöver det sökas bygglov för ändrad verksamhet. Detta medför att nya byggnadsregler måste efterlevas vilket bland annat innebär att brandsäkerheten samt utrymningsvägar måste säkerställas.