Majoritetens budgetförslag 2024

Exempelbild

 

Ny vision

Vi är mycket stolta över att nu ha antagit en ny vision som vi jobbat fram med bred majoritet. Visionen tar sin utgångspunkt i god välfärd och ett gott närings- och föreningsliv för medborgarna i Tanums kommun.
För en livskvalitet i vardagen.

Fortsatt mycket ansträngt läge inför 2024 och de kommande två åren

Tanums kommun, precis som många andra kommuner i landet, står inför stora utmaningar de kommande åren. Den höga inflationen påverkar bland annat kommunens pensionskostnader och ökade kostnader för varor och tjänster. Det är utmanande ekonomiska förutsättningar som inleder mandatperioden.

Resultat

För 2024 budgeteras med ett svagare resultat än tidigare år. Men med ett resultat på 2,4 mnkr lever kommunen upp till balanskravet och de ekonomiska målen. Resultatnivåerna kommer att behöva öka under mandatperioden och åren därefter. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. I budgeten för 2024 uppgår investeringarna till 290 mnkr. Den höga investeringsnivån innebär en ökad upplåning med cirka 200 mnkr nästa år och ca 100 mnkr per år för 2025 och 2026.

Oförändrad kommunalskatt för tjugonde året i följd

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Satsningar på fastighetsunderhåll och miljö- och klimatåtgärder

För att vi ska ta hand om kommunens lokaler på ett så bra sätt som möjligt, ökas anslag för fastighetsunderhåll. För åren 2024 – 2026 uppgår fastighetsunderhåll med totalt 50,5 mnkr. Därtill satsar vi på miljö- och energieffektiviseringar, utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder med 9,3 mnkr för 2024 mnkr, en ökad satsning med 1,3 mnkr. Sammantaget sker satsningar på förnyelsebar energi under åren 2024 – 2026 på 27,6 mnkr. Och under planperioden 2024 - 2026 budgeteras 17,8 mnkr för byggnation av gång- och cykelvägar.

VA-investeringar uppgår under åren 2024 - 2026 till 187 mnkr. Största projekten avser omvandlingsområden dvs omställning till kommunalt VA och uppgår till 33 mnkr.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till brutto 297,0 mnkr i 2024 års budget. Av investeringarna avser 66,6 mnkr VA-verksamheten. För perioden 2024–2026 uppgår investeringarna till 687,0 mnkr.

I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt:

  • Framtagande av 25 nya bostadstomter i Fjällbacka.
  • Satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark.
  • Anslag för förskolor i Rabbalshede och Bullaren
  • Om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan.
  • Ny räddningsstation och ambulanslokal.
  • Upprustning av anläggningen Sparvallen
  • Tanums Bostäder satsar på nybyggnation och upprustning av befintliga lägenheter
  • Projektering för nytt SÄBO i Tanumshede. Efter genomförd projektering läggs budget, för genomförande, in i kommande investeringsplan.

Va-taxa

Brukningstaxan för vatten och avlopp föreslås öka för att möta ökade kostnader främst avseende: el, bränsle och räntor. Brukningstaxan ökades med fyra procent till 2022 och 13 procent inför 2023. För 2024 föreslås en ökning med 7 procent. Taxan för anslutningsavgifter till kommunalt VA föreslås öka med 3 procent.

Nämnderna

Samtliga nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Med anledning av de rådande omständigheterna har nämnderna under 2024 att genomföra effektiviseringsåtgärder motsvarande 11,7 mnkr.

Det innebär att nämndernas budgetanslag minskas med minst 1,5 procent. För barn- och utbildningsnämnden reduceras dock effektiviseringskravet med 2,0 mnkr. Vi är måna om att underlätta den omställning som sjunkande barn- och elevtal medför. Det minskade effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden ska användas för att bibehålla personal som arbetar verksamhetsnära i våra skolor.

Liselotte Fröjd, (M) Ordförande kommunstyrelsen

Roger Wallentin, (C) 1:e Vice ordförande kommunstyrelsen

Anna-Lena Karlsson, (KD) Ledamot kommunstyrelsen