Kompetensutvecklingsdag med fokus på autism och arbetsglädje

I slutet av september deltog bland annat pedagoger och rektorer i en kompetensutvecklingsdag där två föreläsare berättade om arbetsglädje och att arbeta med barn med autism.

Christer Olsson

Christer Olsson

Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning av Christer Olsson, en av Nordens mest bokade föreläsare som också arbetar som coach till några av Sveriges mest erfarna ledare. Temat för föreläsningen var ”Arbetsglädje” där fraser som: man lär så länge man lever, jaget för laget, tillsammansprojektet - nyttan att vara omgiven av olikheter, syftade till att inspirera medarbetarna i den enormt viktiga samhällsnyttan det är att möta och utbilda framtidens medborgare.

Helene Tranquist

Helene Tranquist

På eftermiddagen var det Helene Tranquist tur. Med många års erfarenhet att arbeta med barn med autism på ett strukturerat sätt, delade hon med sig av strukturer och insikter i hur man på bästa sätt möter dessa barns speciella behov. Den centrala frågan är hur vi i skolans värld kan skapa förutsättningar för alla barn att lyckas.

Personal som deltog på dagen var förutom pedagoger och rektorer i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning även delar av personalen för barn- och elevhälsan, administratörer, anställda inom central förvaltning samt verksamhetsutvecklare.

Syftet var att knyta samman det utvecklingsarbete som pågått i barn- och utbildningsförvaltningen under flera år under ledning av Skolverkets ”Samverkan för bästa skola” samt att möta ett uttryckt behov av kompetensutveckling kring barn med NPF-problematik, med fokus på autism.

Dagen var mycket uppskattad och alla deltagare lämnade lokalen med ny kunskap och fördjupade reflektioner kring sitt uppdrag.