Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2024

Tanums kommun står inför stora utmaningar de kommande åren, precis som många andra kommuner i landet. För budget 2024 uppgår resultatet till 2,4 mnkr. Ett lågt resultat men över mandatperioden 2023-2026 beräknas ett överskott på 1,5 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning.

Majoritetens förslag innebär flera satsningar. För att vara en attraktiv kommun för barnfamiljer bygger vi nya förskolor, med prioritering där behovet är störst, det vill säga i Rabbalshede och i Bullaren. Vi har under 2023 beviljat uppstart av förstudie för särskilt boende i Tanumshede. Detta för att möta framtida demografiska behov. Vi har även påbörjat en dialog med bostadsbolaget att bygga LSS-boende.

Utifrån kommunfullmäktiges hållbarhetsmål utökar vi fastighetsunderhållet och avsätter totalt 50,5 mnkr under åren 2024–2026 detta för att minska underhållsskulden. Samtidigt satsar vi på förnyelsebar energi under åren 2024–2026 med 27,6 mnkr. För att öka förutsättningarna till helårsboende genom så kallade omvandlingsområden sker investeringar inom VA, men även investeringar för att rusta oss inför framtida krav inom VA.

Under 2024 satsas på ny byggnation av klubbhus på Sparvallens vilket ger goda förutsättningar framöver för ett rikt föreningsliv.

Vi har med anledning av de rådande omständigheterna och för att ta ansvar för kommunens ekonomi lagt in effektiviseringsåtgärder under 2024, motsvarande 11,7 mnkr. För barn- och utbildningsnämnden har vi minskat det generella effektiviseringskravet då vi är måna om att underlätta den omställning som sjunkande barn- och elevtal medför. Det minskade effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden ska användas för att bibehålla personal som arbetar verksamhetsnära i våra skolor.

Med den här budgeten tar vi ansvar i en utmanande tid.

Liselotte Fröjd (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige i Tanums kommun antog budget 2024 vid sitt möte 27 november 2023.