Just nu pågår medborgardialog för "Program för Grönemads strandområde"

Vi ser fram emot allas engagemang - från barn till vuxna! Medborgardialog är en viktig del för att samla in synpunkter från alla som verkar och rör sig i området. På grund av pågående pandemi har vi behövt möjliggöra dialogen digitalt.

Barn utgör en viktig del i vårt samhälle – hjälp även ditt barn med att framföra sina åsikter om platsen för att påverka frågor som rör deras framtid.

I dagsläget finns inget programförslag. Genom att lämna in synpunkter via kartorna nedan kan du vara med och påverka innehållet i kommande programförslag.

Arbetet inleds med en digital medborgardialog, som pågår mellan den 15 juni-31 augusti 2021.

Har du frågor? Ring 0525-180 00, kommun@tanum.se

Vi ser fram emot ert engagemang!

Plan- och kartavdelningen

-------------------------------

Mer om programmet

Syftet är att ta fram ett program för att studera strandområdet i Grönemad, exempelvis:

  • Allmänna intressen - områdets karaktär och användning, badplats, utveckling av besöksnäring, strandpromenad, med mera.
  • Enskilda intressen - möjligheten för utvidgning av Everts sjöbod och större kiosk, enskilda verksamheter som påtalat behov av mark, med mera.

Vad är ett program?

Ett program är det första steget i en planprocess för att upprätta en detaljplan över ett område.

Kommunen kan välja att upprätta ett program för mer komplicerade detaljplaner, som exempelvis berör många intressenter och omfattar större områden. Detta för att i ett tidigt skede ange mål- och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen.