Inventering av tillfälliga boendeplatser på uppdrag av Migrationsverket.

Exempelbild

På uppdrag av Länsstyrelsen och Migrationsverket inventerar Tanums kommun, tillsammans med andra kommuner i Västra Götalands län, kommunala lokaler för att kunna erbjuda tillfälliga boendeplatser för personer som flytt från Ukraina.

Med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina har Migrationsverket skickat en förfrågan till Länsstyrelsen i Västra Götaland om tillfälliga boendeplatser. Myndigheten har efterfrågat sammanlagt 4000 tillfälliga bostäder i länet, varav 1000 behövs omedelbart.

– Tanums kommun tar sitt ansvar och förbereder ett eventuellt flyktingmottagande. Vi har på uppdrag av Länsstyrelsen inventerat kommunala lokaler som tillfälliga bostäder för personer som flyr kriget i Ukraina. Vi arbetar i nära samverkan med andra myndigheter och följer händelseutvecklingen noga för att vid behov snabbt kunna ge ett tryggt och säkert mottagande, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun.

Kommunala lokaler

De lokaler kommunen snabbt kan iordningställa som tillfälliga bostäder vid ett eventuellt flyktingmottagande är främst idrottshallar. Ett fåtal platser finns också hos Tanums bostäder och inom äldreomsorgens lokaler. Det är viktigt att lokalerna kan erbjuda möjligheter till god hygien och hälsoskydd.

Samverkan med andra myndigheter

Tanums kommun samverkar med Länsstyrelsen, myndigheter och andra kommuner för att samordna fördelningen av de tillfälliga boendeplatserna inom länet. Hur många boendeplatser som kan komma att behövas i Tanums kommun är ännu inte fastställt. Förfrågan gäller möjliga tillfälliga boendeplatser i fastigheter som ägs eller förvaltas av kommunen.

Mottagande av barn och unga på flykt

Barn- och Utbildningsförvaltningen utökar beredskapen avseende mottagning av nyanlända. Befintliga funktioner inom förvaltningen samordnar mottagande av barn och unga och förbereder för att kunna utöka den kapaciteten med kort varsel.

Privatperson

Om du som privatperson vill erbjuda ett tillfälligt boende vid ett eventuellt framtida behov finns en anmälan om att upplåta tillfälligt boende på vår hemsida. Efter gjord anmälan kontaktar kommunen dig endast om behov uppstår.