Information om VA-taxa från 1 januari 2023

Brukningsavgiften för vatten och avlopp (VA) höjs från och med 1 januari 2023 med 13 procent. VA-verksamheten i Tanums kommun är finansierad av anläggnings- och brukningsavgifter som betalas av brukarna, vilket innebär att VA-taxan inte är skattefinansierad.

Verksamheten får inte gå med över- eller underskott under en längre period, utan den ska vara i ekonomisk balans.

Tanums kommun har under de senaste åren genomfört stora investeringar inom vatten och avlopp. Investeringsbehovet är fortsatt stort under kommande år. De största skälen till detta är:

  • Kapaciteten på vattenförsörjning och avloppshantering har ökats och behöver fortsätta öka.
  • Styrande lagkrav.
  • Ledningsnät och anläggningar blir allt äldre och behöver förnyas.
  • Anslutning av områden som idag har enskilda avloppslösningar, till exempel Långsjö och Ulmekärr.

En omvärldsanalys visar på kraftigt ökade priser på framförallt el, bränsle, byggmaterial och anläggningsarbeten.

Nya taxor från 1 januari 2023

Den nya VA-taxan beslutades i kommunfullmäktige den 28 november 2022.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften kommer att höjas med 13 procent från 1 januari 2023. Det är framförallt stigande priser enligt ovan samt ökade kapitalkostnader för projekt som genomförts tidigare år samt kommande år.

Exempel, för en villa, med vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten och en årsförbrukning på 100 kubikmeter blir höjningen 1 302 kronor/år, det vill säga cirka 109 kronor/månad.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska motsvara kostnaden som VA-kollektivet har för att anlägga VA till en fastighet. På grund av stigande priser på byggmaterial och anläggningsarbeten höjs anläggningsavgiften med 10 procent.

Exempel, för en villa som ansluter till vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten blir den nya anläggningsavgiften 324 800 kronor inklusive moms, en ökning med 29 500 kronor.

Mer information

Här kan du se VA-taxan i sin helhet.

Välkommen att höra av dig till VA-avdelningen med frågor eller funderingar, 0525-180 00.