Hållbarhetsarbetet i Tanums kommun uppmärksammas

Från vänster: Irma Nordin, folkhälsostrateg, och Lilja Gunnarsson, miljöstrateg.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfter fram Tanums kommuns arbete med hållbar utveckling som ett gott exempel i sin lägesrapport Kommunal hållbarhetsstyrning – för kommuninvånarnas bästa!

SKR menar att Tanum sticker ut då man tydligt redogör för hur man arbetar med hållbarhetsindikatorer för mätning, måluppfyllelse och uppföljning. Rapporten visar också att bara 28 procent av de undersökta kommunerna har definierat hållbarhet i mål, budget och årsredovisning.

- Det är roligt att Tanum uppmärksammas som ett gott exempel, säger Irma Nordin, folkhälsostrateg. Under 2021 har kommunen arbetat med hållbar utveckling på flera olika sätt. Till exempel har man antagit en ny inköps- och upphandlingspolicy som utgår från hållbar utveckling genom att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader som bidrar till en god livsmiljö för alla och har en begränsad påverkan på klimatet och liten negativ miljöpåverkan.

Barnkonventionen

På plan- och kartavdelningen har man arbetat aktivt med barnkonventionen i den fysiska planeringen. Planering, utformning och förvaltning av den byggda miljön har stor betydelse för barn och ungas livsmiljöer.

Pilotkommun

Tanum är också pilotkommun i Folkhälsomyndighetens projekt ”Antibiotikasmart Sverige”. Där Tanum är delaktig i att arbeta fram förslag på kriterier för att kommuner i Sverige ska kunna kalla sig ”antibiotikasmart kommun”. Fokus har bland annat varit på: kommunledning, folkhälsa och hållbar utveckling.

Teknikbibliotek

Omsorgsförvaltningen har startat ett teknikbibliotek för välfärdsteknik där bland annat digitala terapidjur och mjuka musikkuddar finns för utlåning till alla våra omsorgsboenden. När man delar på saker och har möjlighet att prova på innan köp minskar de totala inköpen, vilket bidrar till en mer hållbar miljö. Här kan du läsa mer om teknikbiblioteket.

Trygghetssamordnare

För att samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tanums kommun har man rekryterat en trygghetssamordnare.

- Det finns mycket kvar att göra i arbetet med hållbar utveckling för kommunen som helhet och många funktioner är med och bidrar. Vi tycker att det ska bli spännande att fortsätta arbetet med hållbar utveckling, fortsätter Lilja Gunnarsson, miljöstrateg.

I Tanums kommun arbetar vi med Agenda 2030 integrerat i verksamheten och definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agendans globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Här kan du läsa Tanums kommuns hållbarhetsredovisning 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa SKR:s rapport i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.