Gymnasieelever läsåret 2021/2022

Gymnasieelever som är folkbokförda i Tanums kommun kan inför läsåret 2021/2022 ansöka om skolkort (busskort) alternativt kontantbidrag eller inackorderingsbidrag.

Information om bidragen hittar du här.

E-tjänsten finns på denna länk.

I första hand ansöker man via e-blankett med e-legitimation, BankID eller mobilt BankID. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du få blankett i pdf eller som pappersblankett istället. Kontakta kundcenter på 0525-180 00 eller kommun@tanum.se.

Ansökan avseende läsåret 2021/2022 ska vara inkommen senast den 10 maj 2021 till Tanums kommun, Barn- och utbildningskontoret, 457 82 Tanumshede.

Ansökningar inlämnade efter den 10 maj behandlas i turordning. För sent inkommen ansökan medför att utbetalningar av bidrag kan bli försenade samt att eleven själv får bekosta resor till och från skolan innan ansökan är behandlad.

OBSERVERA!
Om en elev i friskola på grund av lång eller tidskrävande resa måste inackorderas på skolorten söker eleven inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).