Granskning av detaljplan för del av Norra Backa 1:3 med flera.

Exempelbild

Granskning pågår av detaljplan för del av Norra Backa 1:3 med flera, i Fjällbacka mellan den 20 juli 2021 till och med den 2 september 2021.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för fritidsboende i anslutning till golfbana, att stärka turism och rekreationsvärden i Tanums kommun samt att säkra en tillfartsväg tillsammans med befintliga och nya gångstråk i området.

Skyddsvärd åkergroda finns i området och planförslaget ska vara anpassad så att hänsyn till groddjurens viktiga livsmiljöer tas och att åkergrodans bevarandestatus inte ska påverkas på en lokal eller regional nivå.

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer nordost om Fjällbacka centrum, i anslutning till befintlig golfbana. Planområdet omfattar cirka 5 hektar och bebyggelsen planeras bygga på berg.

Läs mer om detaljplanen och lämna synpunkter.