Granskning av detaljplan Fjällbacka 175:7, Lunnemyren

Granskning pågår av detaljplan för del av Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren, i Fjällbacka mellan den 16 november till och med den 17 december 2023.

Området har föregåtts av ett program och ligger inom Fjällbacka samhällsområde, i närområdet från Fjällbacka skola.

Detaljplanen syftar till att pröva bebyggelse med olika upplåtelseform, funktion och höjdsättning samt en yta för förskola/allmän service. Bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn till naturstukturer och kulturvärden samt underordna sig landskapets siluett och landskapsbild. Det finns ett sammanhängande gång- och cykelstråk utpekat i kommunens översiktsplan som ska kunna utvecklas enligt intentionen som ett kommunövergripande och sammanhängande stråk. Funktioner med hänsyn till dagvattenhanteringen i området ska säkerställas inom varje avrinningsområde.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och lämna dina synpunkter.