Behov av stöd till företag inom bland annat handel och besöksnäring.

Exempelbild

Regeringen har kommit med många krispaket till näringslivet det senaste, både till stora företag och anställda på stora företag. Regeringen har föreslagit ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag, till exempel en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter.

Näringslivet i Tanums kommun utmärks av att det finns många små företag och att besöksnäring och handel är viktiga näringsgrenar. Många av företagen i Tanums kommun har drabbats extremt hårt av effekterna av Corona-viruset.

- Vårt näringsliv i vår kommun, som mestadels består av fåmans-, små och medelstora företag inom handel och besöksnäring klarar kanske inte att uthärda krisen som kommer av effekterna av Coronaviruset. Vi måste göra allt som står i vår makt för att mildra dessa effekter så att vi har ett näringsliv kvar efteråt. De behöver hjälp nu, det är bråttom. Säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Med bakgrund av detta har Tanum idag skickat begäran om besked till Näringsdepartementet och Finansdepartementet.

  • Tanums kommun vill peka på vikten av att de stödåtgärder till näringslivet som regeringen beslutat om utformas på ett sånt sätt att stödet kommer småföretag till del och att man särskilt beaktar de problem som finns för företagen inom besöksnäring och handel. Det är också väsentligt att stödet kommer snabbt och att krångel och byråkrati undviks.