2020 års resultat av Svenskt Näringslivs Enkät om företagsklimat

Exempelbild

När Svenskt Näringsliv idag presenterar enkätresultaten i 2020 års undersökning av företagsklimatet i landets kommuner visar det att det sammanfattande omdömet för Tanum har minskat från 3.57 till 3.42, på en sexgradig skala. Resultatet är fortfarande högre än rikssnittet, på 3.37, och det placerar Tanum högst av kommunerna i norra Bohuslän.

Det är glädjande att konstatera att på frågan om företagen upplever att företagsklimatet har blivit bättre eller sämre under de senaste fem åren, så svarar majoriteten bättre. Det skiljer sig från det nationella resultatet, vilket anses oförändrat.

I undersökningen har företagen pekat ut förbättrad lokal infrastruktur, snabbare handläggning och fler bostäder bland de åtgärder man tycker att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

- Service och tillgänglighet är ett av politikens främsta prioriterade mål och vi arbetar ständigt med förbättringar i vårt arbetssätt. De senaste åren har det byggts cirka 600 nya bostäder i Tanum. Vårt mål var att bygga 300 under mandatperioden, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

En fråga berör hur kommunen konkurrensutsätter sin verksamhet. De flesta företag anser inte att kommunen tränger undan privata verksamheter eller bedriver någon verksamhet som man skulle vilja utföra inom sitt företag.

Enkäten innehåller frågor gällande attityder, kommunens myndighetsutövning samt information och dialog. Hur företagen upplever kommunpolitikers och tjänstemäns attityder mot näringslivet har tappat något men får fortfarande ett högre betyg än jämfört med rikssnittet. Enkäten visar att företagen tycker att det är lätt att komma i kontakt med rätt handläggare, vilket är en faktor där Tanum utmärker sig med ett bättre resultat än riksgenomsnittet

På frågan gällande skolans kontakt med näringslivet följer Tanum tyvärr den nationella trenden med en markant minskning.

- En bra samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för att möta utmaningen kring kompetensförsörjning. Vi genomför en del aktiviteter för att uppmuntra en sådan samverkan och det kommer vi fortsätta prioritera, säger Liselotte.

Parametrar som Tanum hamnar långt under riksgenomsnittet är gällande tillgång till kompetens och infrastruktur.

Undersökningen besvarades av 96 företag vilket ger en svarsfrekvens på 54%. Svenskt Näringsliv har under 2020 uppdaterat sin traditionella undersökning med omformulerade och nya frågor samt ny rankingsammansättning vilket kan innebära vissa konsekvenser för resultat och ranking.

Den 23 september släpper Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner, baserad på samma enkät.

För mer information: Kontakta kommunchef Ulf Ericsson 0525-18 000 eller näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 0525-18 109 eller på mail elenor.olofsson@tanum.se

För mer information: http://www.foretagsklimat.se/länk till annan webbplats