Webbsändningar 2017

Kommunfullmäktige 27 november 2017

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Kommunal utdebitering (Skattesats) 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Förslag till driftbudget 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Förslag till investeringbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Förslag till budget 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Ekonomisk plan för åren 2019-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Hamnar AB 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Avgiftsbefrielse för familjedaghemsplats inom familjedaghemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Ändrade ägarförhållanden i Rambo ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Ändring av reglementet för Byggnadsvårdspriset, byte av namn till byggnadsprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Ändring av VA-taxa för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation (organisationsöversyn)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Begäran om ny röstsammanräkning efter Robert Olsson som ersättare för (V) i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Begärna om ny röstsammanräkning efter Dennis Borg (SD) ersättare i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om aktivitetsrunda vid nya stigen på Höjden, Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Motion om en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan, Louise Thunström (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Finansrapport per den 31 augusti 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Näringslivsstrategi 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Antagande av detaljplan Resö 8:69 m fllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Val till ny ledamot i Tanums Hamnar AB efter Rolf Hermansson (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Christine Jansa (V) som ledamot i kommunfullmäktige, ny ledamot Bent Eriksson (V), ny ersättare Robert Olsson (V)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Anders Schönbeck (MP) som ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare Pernilla Knuthsen (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Redovisning av obesvarade motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Redovisning av obesvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Redovisning av besvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Motion från Sverigedemokraterna om rätt till ersättare för insynsplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Motion om ökade öppettider inom barnomsorgen, Louise Thunström för Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Ny översiktsplan (ÖP) 2030, antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Detaljplan för Ertseröd 1:3, antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Ändrad organisation för markfrågor och nytt reglemente för tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Sändningsbrott under punkt 6, ytterligare klipp från ärendetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Reviderat reglemente för kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Delårsbokslut april från nämnder och styrelser 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Finansrapport januari-april 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Kompletteringsbudget 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Erbjudande om förvärv av aktier i Inera ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Policy för inköp och upphandling, revideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Komplettering av gällande avgifter för parkeringsanmärkningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:32länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:36länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 17. Genomförandeavtal 2017 för Tanums-Gissleröd 1:6, Anneberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 18. Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning, ändringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 19. Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund verksamhetsåret 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 20. Slutredovisning Bygdegårdsplan, ombyggnad av lokaler, projekt 62794länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 21. Slutredovisning av moduler Hedeskolan, projekt 62722länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 22. Slutredovisning Handikappanpassad slinga, projekt 63031länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 23. Slutredovisning Solskydd, projekt 60020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 24. Slutredovisning Hedeträdgården, projekt 63028länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 25. Val efter Helena Östlund (S) som ledamot i omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 26. Val av ny ledamot i Tanums bostäder AB efter Lena Nilsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 27. Meddelande om ny röstsammanräkning i kommunfullmäktige efter Lena Nilsson (S) , ny ledamot Ida jakobsson (S), ny ersättare Lisbeth Axelsson Johansson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 28. Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2017, ej verkställda beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 8 maj 2017

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om lokalbidrag till föreningslokal på Humlekärrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Medborgarförslag om att göra Tanums sporthall tillgänglig för funktionsnedsatta idrottsutövarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamheter för år 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Beviljande av ansvarsfrihet 2016 för barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Beviljande av ansvarsfrihet 2016 för kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Beviljande av ansvarsfrihet 2016 för miljö- och byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Beviljande av ansvarsfrihet 2016 för omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Beviljande av ansvarsfrihet 2016 för tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Beviljande av ansvarsfrihet 2016 för valnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Bokslut för Tanums kommun 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Årsredovisning och revisionsberättelse för Tanums Hamnar AB 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Tanums Bostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Rambo ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Slutredovisning Tekniska nämndens investeringsprojekt som har löpande anslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 17. Redovisning av investeringsanslag barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i bokslut 2016 (slutredovisning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 18. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun, revideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 19. Redovisning av obesvarade motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 20. Redovisning av obesvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 21. Redovisning av besvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 22. Begäran om ny röstsammanräkning efter Lena Nilsson (S) som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
 23. Meddelande om granskningsrapporter 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om iordningställande av gångstigen Ulmekärrsgården till Ängens förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Medborgarförslag om en förnyad och uppdaterad flagga för Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Svar på motion från Gunilla Palm (S) om skapande av ställplatser för husbilarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Motion från Socialdemokraterna om simhall i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Motion om gratis wifi till invånare och besökare i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om medverkan till ett enigt kommunalt önskemål om att hämta ut pass på mobila poliskontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Finansrapport för perioden september till december 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. VA-policy revideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Ny VA-taxa från och med 1 juli 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Regler för tomtkö och försäljning av småhustomter i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Komplettering av renhållningstaxa (verksamheter med hushållsliknande avfall)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Lokala avfallsföreskrifter för insamling av hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Försäljning av sex kommunala tomter på Sönneberget, Havstenssund (Fåraby 1:284-1:289)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Försäljning av mark Smeberg 1:57 Backa, Bullaren (arrende, verksamhetsmark)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Nya avgifter för äldre- och handikappomsorg, LSS (Lagen som särskilt stöd) samt individ- och familjeomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 17. Kostnad per portion för matdistributionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 18. Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, 1 april 2017- 31 dec 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 19. Folkhälsoplan och budget för 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 20. Redovisning av erhållet partistöd 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 21. Partistöd 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 22. Slutredovisning - Inköp av kommunförråd (projekt 63022)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 23. Slutredovisning gällande ombyggnad av Hamburgsund idrottshall (projekt 62640)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 24. Slutredovisning av utbyggnad VA i Långekärr, Gerlesborg, projekt 70123länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 25. Slutredovisning av omvandlingsområde Krossekärr, Grebbestad, projekt 70117länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 26. Kundcenter i Tanums kommun (projektrapport, slutredovisning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 27. Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2016, ej verkställda beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 28. Val efter Kurt Svedberg (L) till Arne Joelssons minnesfond, Klara Karlssons donationsfond, kommunrevisionen, Lydenska fonden, Mo Skogsstiftelse, Rutger Smithska fonden, Stiftelsen Hem för gamla, Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 29. Val till valberedningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 30. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Ulf Andersson (M), ny ersättare i kommunfullmäktige Lisbeth Hansson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 31. Eventuellt nya valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 23 januari 2017

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Presentation och information av kommunpolisen Sara Olssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Medborgarförslag om demokratiprojekt (förslag pålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  aktiviteter/utveckling/konst) i Hamburgsund (Skäret)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Medborgarförslag om att flytta bibliotek i Tanumshede till Affärsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Medborgarförslag om övergångsställe vid Grebbestadskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Detaljplan Kämperöd 1:3 med flera, antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Budget 2017 - Tilläggsanslag till investeringsbudget för ombyggnad av f d veterinärkliniken i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Val av huvudmän till Sparbanken Tanumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Rebecca Karlsson (SD) som ersättare i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Anette Ohlsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Ny röstsammanräkning efter Ulf Andersson (M), ersättare i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Ulf Andersson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Avsägelse i valberedningen Kurt Svedberg (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Val efter Bertil Engdahl (L) till Arne Joelssons minnesfond, Klara Karlssons donationsfond, kommunrevisionen, Lydenska fonden, Mo skogsstiftelse, Rutger Smithska fonden, Stiftelsen Hem för gamla, Tanums Bostäder AB samt Tanums Hamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede