Webbsändningar 2016

Kommunfullmäktige 28 november 2016

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Kommunal utdebitering skattesats 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Förslag till driftbudget 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Förslag till investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Förslag till budget 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Ekonomisk plan för åren 2018-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Hamnar AB 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Markförsäljning Oppen 3:4, Tanumshede 3:11, Ryland 3:2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Försäljning del av Tanums-Gissleröd 1:6 (Anneberg i Grebbestad)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Revidering av arbetsordning för fullmäktige (cirkulär 14:57)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Ny röstsammanräkning efter Anette Ohlsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Val av ny nämndeman vid Uddevalla Tingsrätt efter Rune Hogebrandt (C) ny nämndeman Karolina Aronsson Tissell (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Ove Guldhskiöld (SD) ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare Christer Danielssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Eventuellt nya valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Eventuellt nya motioner, frågor och interpellationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om röjning av ”Lilleskogen” invid lekplatsen Gärdet, Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Delårsbokslut augusti från nämnder och styrelser 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Finansrapport för perioden maj till augusti 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Arrendeavtal Tanum Hamburgsund 2:3, Scen på Bônnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Motion från Kajsa Mattsson (C) om en giftfri vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Motion från Socialdemokraterna i Tanum om rätt till heltid ett måste för en modern arbetsgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, tillägg gällande fasta avgifter för tillsyn av små avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Förändring av maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Interpellation och svar på interpellation angående utredning om eventuell kommande spridning av reningsverksslam i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Redovisning av obesvarade motioner 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Redovisning av beslutade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Eva Dal Norlind (MP) ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare Anders Schönbecklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Eventuellt nya valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 26 september 2016

1. Medborgarförslag om organisatorisk placering av integrationsutvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Medborgarförslag om gångväg från kyrkan i Tanumshede till Vitlyckelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Översyn av tomtköreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Risk- och sårbarhetsanalys 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Bostadsrättsföreningen Räkan, Tanum Strand, friköp av tomtmark på Tanum Ertseröd 1:32länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Slutredovisning av ombyggnad Hamburgsunds avloppsreningsverk, projekt 70212länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Slutredovisning av överföringsledning Kämpersvik, projekt 70222, etapp 2alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Slutredovisning av omvandlingsområde Sjöviken, Hamburgö, projekt 70118länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen samtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2016, ej verkställda beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Meddelande om ny röstsammanräkning i kommunfullmäktige efter Ellinor Elnadotter (MP), ny ledamot Berta Valenzuela, ny ersättare Eva Dal Norlindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Avsägelse och ny röstsammanräkning efter Eva Dal Norlind (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Val av ny lekmannarevisor i Fyrbodals kommunalförbund efter Jan Qvillby (C), ny lekmannarevisor Anita Älgemon (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Val av ny lekamannarevisor och lekmannarevisorsersättare i RAMBO AB efter Jan Qvillby (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Val av ny ersättare efter Roz Lind (S) i omsorgsnämnden, ny ersättare Håkan Linder (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Roz Lind (S), ny ledamot Ann-Christine Karlsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Val av ny ledamot i Arne Joelssons minnesfond efter Roz Lind (S), ny ledamot Ann-Christine Karlssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Val av ny ledamot och 2:e vice ordförande i valnämnden efter Jan Andersson (S), ny ledamot och 2:e vice ordförande Ida Jakobson, ny ersättare Birgit Ekholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Karlsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20. Val av ny ersättare i Arne Joelssons minnesfond efter Malin Karlsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21a. Val av ny ledamot i omsorgsnämnden efter Bo Andersson (M), ny ledamot Ulf Betilsson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21b. Val av ny god man vid lantmäteriförrättingar i jord- och skogsbruksfrågor efter Bo Andersson (M) , nylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
god man Alf Johansson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

22. Interpellation från Lars Olrog (C) om en eventuell spridning av reningsverksslam i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

 1. Information om vikariesituationen inom omsorgsförvaltningen sommaren 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om att i översiktsplanen ändra användningen av Kuseröd 1:13, Grönemad, Grebbestad från bostadsanvändning till öppet friluftslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Medborgarförslag om obligatorisk anmälan av samtliga spelningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Delårsbokslut från nämnder och styrelser 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Kompletteringsbudget 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Direktiv och anvisningar för budget 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Finansrapport för perioden januari till april 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Revidering av reglemente för internkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund verksamhetsåret 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Motion från Socialdemokraterna i Tanum om rätt till heltid ett måste för en modern arbetsgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Avsägelse och ny röstsammanräkning efter Ellinor Elnadotter (MP) som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Avsägelse från Jan Qvillby (C) som ordförande i kommunrevisionen samt val av ny ordförande Anita Älgemon och ny vice ordförande Jan Qvillbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Meddelande till kommunfullmäktige 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 16 maj 2016

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Information från RAMBO AB om framtida insamlingssystem för hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamheter för år 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Beviljande av ansvarsfrihet år 2015 för barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Beviljande av ansvarsfrihet år 2015 för kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Beviljande av ansvarsfrihet år 2015 för miljö- och byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Beviljande av ansvarsfrihet år 2015 för omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Beviljande av ansvarsfrihet år 2015 för tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Beviljande av ansvarsfrihet år 2015 för valnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Bokslut 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Tanums Bostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Tanums hamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Rambo ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst (FINSAM) 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Finansrapport för perioden 1 september till 31 december 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Taxa för arrenden och upplåtelse av offentlig plats i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 17. Slutredovisning av investeringsprojekt med löpande anslag 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 18. Redovisning av investeringsanslag barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i bokslut 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 19. Ungdomspolitiskt programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 20. Motion från Gunilla Palm (S) om skapande av ställplatser för husbilarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 21. Svar på motion från Clas-Åke Sörkvist (C) angående utredning om eventuell installation av solcellspaneler/solfångare på kommunens byggnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 22. Meddelande till kommunfullmäktige 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 4 april 2016

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hamburgsund och Slottetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Medborgarförslag om utökade regelbundna öppettider på kulturhuset Futuralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Medborgarförslag om en övergripande samordnare för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Kommunal borgen för byggande av små hyresrätter för unga och gamla i Gerlesborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Redovisning av obesvarade motioner 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Redovisning av beslutade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ej verkställda beslut 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Granskningsrapporter 2015 från kommunrevisionen, UTGICK
 12. Meddelande, skrivelse om bostäder och aktiviteter för pensionärer i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Meddelande, skrivelse om simhall/aktivitetshus i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Mats Lyckvik (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Allan Strandberg (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Begäran från Claes Alderin (M) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 15 februari 2016

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om byggande av badhus KSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Motion från Magnus Roessner (S) om åtgärder för höjd säkerhet vid övergångsstället korsningen Affärsvägen/Apoteksvägen, Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Motion från Ronny Larsson (S) om VA-policy i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Medfinansieringsavtal Västra vägen (detaljplan Grebbestad)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Policy för kommunal borgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Folkhälsoplan och budget för 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Krisledningsplan (beredskapsplan) med informationsplan och beredskapsinriktninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Reglemente för krisledningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Plan för hantering av arbetet med krishanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Nybyggnation av lägenheter på Bergsvägen i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Redovisning av erhållet partistöd 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Partistöd 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Ny röstsammanräkning efter Allan Strandberg, M, (val)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Ny röstsammanräkning efter Mats Lyckvik, L, (val)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 17. Meddelande om röstsammanräkning för ersättare till Siv Bergström (MP) i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede