Webbsändningar kommunfullmäktige 2015

Kommunfullmäktige 14 december 2015

1 Medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med installation av mikroproduktion av el på egen fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Medborgarförslag avseende användning av Konsums gamla lokaler i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Medborgarförslag gällande renovering av Tanums bygdegård till konsertlokallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) angående utredning om eventuell installation av solcellspaneler/solfångare på kommunens byggnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Ny lönepolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Siv Bergström (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Begäran från Siv Bergström (MP) om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Meddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 16 november 2015

1 Medborgarförslag om att personal på äldreboende kan äta smakportion tillsammans med de boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Kommunal utdebitering för år 2016/Skattesatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Förslag till driftbudget för år 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Förslag till investeringsbudget för 2016 och investeringsplan för 2017–2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Förslag till budget för år 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Förslag till ekonomisk plan för åren 2017-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Hamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Ändring av VA-taxan för 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Motion från Gobben O Haugland (SD) om att stödja UNHCRs viktiga arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Anmälningsärende – rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap och LSS 28f-g §§ ej verkställda beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Meddelande om ny röstsammanräkning efter Fredrik Eskilsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 Meddelande om ny röstsammanräkning efter Harriet Larsson Larsåsen (FP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kommunfullmäktige 19 oktober 2015

1 Information om välfärdsbokslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Omreglering av tomträttsavgälder för Ertseröd 1:33, Ertseröd 1:34 och Ertseröd 1:35länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Omreglering av tomträttsavgäld för Fjällbacka 163:33länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Delårsbokslut för perioden 1 januari-31 augusti 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Finansrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Svar på medborgarförslag om att Tanum ska ansöka om att bli en Fairtrade Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Svar på motioner om bostäder i Bullarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Reviderade regler för partistöd i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Revidering av timtaxa för miljöbalken och fysisk planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Redovisning över obesvarade motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Redovisning över obesvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Meddelande om beslutade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 Val av nämndemän 2016-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 Begäran från Harriet Larsson Larsåsen (FP) om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15 Eventuellt nya valärenden

16 a Begäran från Fredrik Eskilsson (S) om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 b Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Daisy Kvick Karlsson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 c Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Eva-Lena Sundås (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 d Val av ny ledamot tillika andre vice ordförande i omsorgsnämnden efter Fredrik Eskilsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17 Eventuellt nya motioner, frågor och interpellationer


Kommunfullmäktige 21 september 2015

Upproplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Tanum Shoppingscenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hamburgsund och Heestrandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Medborgarförslag om en skatepark i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Medborgarförslag om att driva ett hem för utsatta barn i prästgården, Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Medborgarförslag om miljövänlig biltvätt i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Slutredovisning – ombyggnad av Fjällbacka service, projekt 62791länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Förslag till sammanträdestider 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Borgensåtagande Kommuninvestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Ansökan om friköp av Oppen 3:51, Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 m.fl. - Antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Meddelande om ny röstsammanräkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Rikard Hermansson (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 Medborgarförslag om inventering av möjliga hundbadvänliga badplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 Motion från Gobben O Haugland (SD) om att stödja UNHCR's viktiga arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15 Förslag på ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Maya rygaard (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 Interpellation och svar på Interpellation från Michael Halvarsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Liselotte Broberg (M) om fördelning av anslag till flyktingmottagandet i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 15 juni 2015

1 Medborgarförslag om sänkt hastighet i Grebbestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Medborgarförslag om ändrade parkeringsregler vid parkeringen på Villavägen i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Kompletteringsbudget 2015länk till annan webbplats

4 Delårsbokslut för perioden januari-april 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Finansrapport för perioden januari-april 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Svar på motion från Lennart Larson (M) om nattsläckning av gatubelysningen i våra samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Detaljplan för Tanumshede centrum del 1 – antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Detaljplan för Tanumshede centrum del 2 – antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Motion från Kajsa Mattson (C) om en giftfri vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Meddelande om ny röstsammanräkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Val av ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Ellinor Elnadotter (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Begäran om entledigande från uppdrag som revisor, Jan Kronlund (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 Motion från Magnus Roessner (S) om åtgärder för höjd säkerhet vid övergångstället vid korsningen affärsvägen/apoteksvägen i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 A Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Per Danielsson (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 B Val av ny ersättare i valnämnden efter Per Danielsson (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 C Val av ny kommunrevisor efter Jan Kronlund (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15 Interpellation och svar på länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInterpellation från Louise Thunström (S) till tekniska nämndens ordförande om upphandling av lokalvården för Tanums kommuns lokaler och anläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kommunfullmäktige 11 maj 2015

Upproplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 Fråga till ordförande i tekniska nämnden om underhållsplan för våra fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2014- barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2014- kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2014- miljö- och byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2014- omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2014- tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2014- valnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Bokslut 2014 för Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Årsredovisning 2014 för Tanums Bostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Årsredovisning 2014 för Tanums Hamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Årsredovisning 2014 för Rambo ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 Samordningsförbundet Norra Bohuslän (FINSAM) - Årsredovisning med revisionsberättelse 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15 Meddelande- Granskningsrapporter från revisionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Eva-Lena Sundås (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17 Anmälningsärende – rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap och LSS 28f-g §§ ej verkställda beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18 Eventuellt nya motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19 Eventuellt nya valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Webbsändning av kommunfullmäktige 13 april 2015

Upproplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 Medborgarförslag om att webbsända kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Medborgarförslag om en promenadslinga anpassad för rullstol i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Försäljning av fastigheten Östad 1:85 i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Redovisning av investeringsanslag barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i bokslut 2014 (Lokalanpassning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslaglänk till annan webbplats

6 Slutredovisning - Oppen Näringspark (projekt 50112)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Redovisning över obesvarade motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Redovisning över obesvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Meddelande om besvarade medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Eventuellt nya motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Eventuellt nya valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Webbsändning av kommunfullmäktige 16 mars 2015

Upproplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 Medborgarförslag om ”pumptrack” i Grebbestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 Medborgarförslag om iordningställande av skogsstig parallellt med väg 914 från reningsverket mot Tanums kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Finansrapport per den 31 december 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Förslag till ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m mlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Köp av fastigheten Tanum Kuseröd 2:149 i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken Tanumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Fråga om gymnasiet på Futuralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Motion om seniorboende på Konsumområdet i Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Eventuellt nya motionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 Eventuellt nya valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 Meddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede