Välkommen till "nya" tanum.se

Kommunens information till medborgarna har fått en allt större betydelse. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Detta ökande tryck gör att mängden information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat.

Tanums kommuns webbplats får bra betyg i olika undersökningar. För att ytterligare förbättra webbplatsen har vi gjort ett antal förändringar och förbättringar. Webbplatsens layout har moderniserats, vi har bland annat gett större utrymme för nyheter. Menystrukturen är i princip helt förändrad och anpassad till den kommunala standard som etablerats de senaste år. För att öka interaktiviteten och nyttan för användarna har antalet e-tjänster utökats. Ni kommer också att kunna följa vad som händer i kommunen genom ett antal bloggar.

Vår förhoppning är ni kommer att uppleva att de förändringar vi gjort har lett till att tanum.se blivit lättare att använda och det ökat informationen om kommunen och nyttan för användaren.