Rekordbra resultat

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Årets resultat uppgår till 37,5 mkr vilket är det bästa resultat som Tanums kommun redovisat.

Det starka resultatet beror främst på engångsposter med 29,6 mkr i form av intäkter från försäljning av verksamhetsmark med 18,5 mkr och återbetalning av sjukförsäkringsavgifter med 11,1 mkr.

Det underliggande verksamhetsresultat uppgår således till 7,9 mkr vilket är i nivå med det budgeterade resultatet.

Samtliga nämnder har positiva egna kapital vilket ger goda förutsättningar inför kommande år.