Överskott för fjortonde året i rad

Pengar

Årets resultat uppgår till 9,9 mkr vilket innebär att Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet är 4,4 mkr bättre än budgeterat innebär att kommunens ekonomiska mål och bestämmelserna om god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Investeringarna uppgår till 55,5 mkr varav 22,2 mkr avser VA-anläggningar. Investeringsverksamheten har kunnat finansieras med egna medel utan nyupplåning vilket innebär att låneskulden är oförändrad, 365 mkr.