Överskott för femtonde året i rad

Sedlar

Tanums kommun har redovisat positiva resultat varje år sedan år 2000. Resultatet i 2014 års bokslut uppgår till 9,1 mkr vilket är i nivå med 2013 års resultat.

Investeringarna uppgår till 97,9 mkr varav 40,7 mkr avser VA-anläggningar.

Investeringsverksamheten har inte fullt ut kunnat finansieras med egna medel utan en nyupplåning fem mkr har varit nödvändig. Låneskulden uppgår därmed till 370 mkr.

Soliditeten i bokslut 2014, när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas, uppgår till 10,1 procent vilket är en förbättring med 0,3 procentenheter.

Även de kommunala bolagen Tanums Bostäder och Tanums Hamnar samt den av Tanum delägda renhållningsbolaget Rambo redovisar positiva resultat i bokslutet.