Ledningsbloggen

Nytt naturreservat i Tanum

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att bilda ett nytt naturreservat i Tanum kommun, naturreservatet Underslös.

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och utveckla opåverkad barrskog och ekkrattskog som inte varit föremål för något skogsbruk,
 • bevara och utveckla triviallövskog med ädellövinslag, lövblandad barrskog och ädellövskog,
 • bevara rödlistade arter och signalarter inom grupperna svampar, lavar, mossor och kärlväxter,
 • gynna förekomsten av död ved, och
 • friluftsliv ska kunna bedrivas i området och besökare ska uppleva områdets orördhet och vildmarkskaraktär.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.