Ledningsbloggen

Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2018

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträden den 27 november budgeten för 2018.

Budgeten redovisar ett överskott på 14,1 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att Tanums kommun lever upp både till balanskravet och de ekonomiska målen som fastställts av kommunfullmäktige. Ett bra resultat krävs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. Budgetförslaget baseras på att kommunalskatten hålls oförändrad till 21,56 kronor.

Budgetförslaget innehåller en satsning på skola och omsorg.

Investeringsvolymen är fortsatt hög. Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 130 mkr. Genom satsningar på VA-investeringar och exploateringsverksamhet prioriteras arbetet med att ta fram nya bostäder, bostadstomter och verksamhetsmark.

Stora investeringar görs också i verksamhetslokaler för skola och förskola.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.