Finansiell profil

Spindeldiagram

I den jämförelse och analys som Kommunforskning i Västsverige (KFI) får Tanum bättre ”betyg” på de flesta punkter. Den underliggande förklaringen till denna utveckling utgörs framförallt av att poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, kassalikviditet, genomsnittligt resultat under de tre senaste åren och skattefinansieringsgraden av investeringar alla förbättrades under perioden.

Samtidigt försvagades ett nyckeltal poängmässigt, resultat före extraordinära poster, och tre förblev oförändrade. Tanums finansiella utveckling har under den studerade treårsperioden resulterat i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att Tanum vid utgången av år 2013 ett starkare finansiellt utgångsläge jämfört med år 2011.

Här kan du läsa hela den finansiella profilen samt ett sammandrag.