Ledningsbloggen

Delårsrapport

Kommunens resultat för perioden 1 januari-31 augusti är 6,7 mkr, en försämring med 13,2 mkr jämfört med 2016. Det prognostiserade resultatet för 2017 är 7,9 mkr.

Bokslutsprognosen för 2017 indikerar att det övergripande ekonomiska målet kommer att uppnås. Investeringarna uppgick till 40 mkr under årets åtta första månader.

Av de elva prioriterade verksamhetsområdena är bedömningen att målen för åtta av de elva prioriterade områdena kommer att uppnås. De områden där målen bedöms kunna uppnås är bostäder, näringsliv, infrastruktur, service, äldreomsorg, kultur och fritid, miljö samt teknisk service.

Delårsrapporten kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 30 oktober.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.