Delårsbokslut

Sedlar

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 14,7 mkr, vilket är en förbättring jämfört med samma period 2014 med 4,1 mkr.  Bokslutsprognosen på 8,2 mkr, exklusive reavinster innebär att kommunen klarar balanskravet.

Av den totala investeringsvolymen på 25,1 mkr svarade investeringar i VA-området för 13, 9 mkr, fastigheter 4,6 mkr samt investeringar i exploateringsverksamhet 5,3 mkr.