Ledningsbloggen

Delårsbokslut

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är 6,7 mkr, en försämring med 13,2 mkr jämfört med 2016. Resultatförsämringen förklaras främst av kraftigt intäkter för flyktingmottagande på grund av minskad volym samt ändrade ersättningsregler.

Det prognostiserade resultatet för 2017 är 7,9 mkr. Kommunens investeringar under perioden januari-augusti uppgick till 39,8 mkr.

Den sammantagna bedömningen är att Tanums kommun under 2017 kommer att uppnå målen för de flesta av de prioriterade verksamheterna. Av de elva prioriterade verksamhetsområdena är bedömningen att målen för åtta av dem kommer att uppnås. De områden där målen bedöms kunna uppnås är bostäder, näringsliv, infrastruktur, service, äldreomsorg, kultur och fritid, miljö samt teknisk service.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.