Budget för 2013

Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 19 november 2012 om skattesats och budget för 2013.

Oförändrad skattesats

Budgeten baseras på att skattesatsen hålls oförändrad 21,56 kronor. Skattesatsen har hållits oförändrad sedan 2004.

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 1 mkr. På sikt behöver resultatet vara starkare för att kunna finansiera den omfattande investeringsverksamheten och att kommunen ska kunna leva upp till kommunfullmäktiges ekonomiska mål.

Satsningar på skola och äldreomsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden tillförs medel för att finansiera nämndens satsning på ökat IT-stöd i undervisningen. Nämndens budget förstärks utöver detta med 750 tkr för kompetensutveckling inom grundskolan vilket innebär att det inte behöver ske någon förändring av antalet skolor i kommunen.

Omsorgsnämndens budget utökas med 1 800 tkr för att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen.

Miljösatsningar i investeringsbudgeten

Investeringar uppgår till totalt 76 mkr i 2013 års budget. Av investeringarna avser 40 mkr VA-verksamheten. VA-investeringarna ger förutsättning för utbyggnad av nya bostäder men innebär också stora miljöförbättringar. Arbetet med energibesparingar fortsätter, i budgeten avsätts nio mkr för energibesparande åtgärder. För utbyggnad av gång- och cykelvägar finns tio mkr under 2013 och 2014.

För fortsatt utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden avsätts 8,7 mkr i budgeten.

Höjd VA-taxa

För att finansiera de stora VA-investeringarna kommer taxan för vatten och avlopp att höjas med tolv procent.