Budget 2015

Pengar, sedlar

Budgeten redovisar ett överskott på 15,0 mkr. Resultatet exklusive realisationsvinster på 3,0 mkr, uppgår till 12,0 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen uppnår sitt ekonomiska mål. Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,0 mkr utöver kompensation för pris- och löneökningar och justeringar för volymförändringar. Omsorgsnämndens budget utökas med totalt 5,6 mkr varav 4,8 mkr avser ökad volym inom främst LSS-boende inom handikappomsorgen.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 89,7 mkr i 2015 års budget. Genom satsningar på va-investeringar och exploateringsverksamhet prioriteras arbetet med att ta fram nya bostäder och verksamhetsmark.

För att finansiera de höga VA-investeringarna föreslås taxan för vatten och avlopp att höjas med sex procent.

Den ökade investeringsvolymen de senaste åren har gjort att låneskulden ökat. 2015 års budget innebär ökad låneskuld med 15,0 mkr till 410,0 mkr.