Budget 2015

Pengar

På måndagskvällen antog kommunfullmäktige budgeten för 2015. Budgeten, som baseras på att kommunalskatten hålls oförändrad och att resultatet uppgår till 15 mkr, innehåller stora satsningar på skola och omsorg. Investeringsbudgeten omfattar investeringar på cirka 90 mkr varav 60 mkr avser investeringar i va-verksamheten. För att finansiera investeringsverksamheten sker dels en höjning av va-taxan med sex procent och dels sker en nyupplåning med 15 mkr. Låneskulden uppgår därmed till 410 mkr.