Bättre service till tanumsborna

Kommunstyrelsen tog den 29 januari beslut om att införa ett kundcenter i Tanums kommun.

Ett kundcenter är en kommunal funktion dit invånare kan vända sig för att få svar på sina frågor och få sina ärenden behandlade. Behövs specialistkompetens så skickas ärendet vidare till rätt handläggare. Syftet är att höja kvaliteten på service och tillgänglighet samt att underlätta för människor så att deras ärende kommer till rätt verksamhet. Tanken är att kommunen ska möta invånarna på invånarnas villkor.

Undersökningar från andra kommuner visar att cirka 80 procent av alla frågor som kommer in till kommunen är av enklare karaktär och därför kan besvaras i ett kundcenter. Ett kundcenter underlättar för såväl invånare som verksamheterna.

I korthet bör ett kundcenter hantera ärenden såsom

  • Information/upplysning
  • Vägledning/rådgivning
  • Administrativ hantering
  • Rutin- och regelstyrd handläggning

Hela kommunen kommer vara kopplad till kundcentret.

Som tidplanen ser ut i dagsläget kommer kundcentret att starta i januari 2015. Upphandling av kundtjänstsystem, genomgång av processer, utbildningar med mera kommer att ske under 2014.