Integrations- och flyktingverksamhet

Sedvanligt flyktingmottagande

Varje nyanländ familj ska erbjudas ett introduktionsprogram om den egna kommunen senast tre veckor från mottagningsdatum.

Lagstadgad samhällsorientering ska erbjudas nyanlända familjer inom tre månader. Denna ska vara avslutad senast ett år efter datum för kommunmottagandet.

Vid fyra tillfällen per år ska medlemmarna i nyanlända familjer erbjudas utökad kommuninformation. 

En kontaktperson ska vara utsedd vid inflyttning i förvaltningens boenden för ensamkommande ungdomar. Ett välkomstsamtal ska vara påbörjat under ungdomens första dag på boendet.

En genomförandeplan ska upprättas inom fyra veckor från inflyttning på ungdomsboendet. Planen ska revideras minst var tionde vecka vid ordinarie uppföljningsmöte med socialtjänsten.