Näringsliv

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
De mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsklimatet" samt "Insikt", som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Sveriges Kommuner och Regioners Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Regioner.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2023

24 april presenterades SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) undersökning "Insikt" med underlag från 2022.

Årets mätning visar att Tanum har tagit ett rejält kliv upp på det sammantagna värdet. Detta gör att Tanum går från en nivå som i mätningen bedöms som godkänd till ett bedömt högt värde!

Sedan mätningen startades 2012 är detta det högst värdet som Tanum nått upp till!

– Detta är väldigt glädjande! Vi jobbar alltid för att våra företagare ska uppleva en mycket god service och årets resultat är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Årets raket, dvs det område som har värderats högst från de svarande företagen är Livsmedelstillsynen, som gått från ett värde av 73 till 84. Däremot så tappar vi i resultat på området som gäller serveringstillstånd, här har värdet gått från 87 till 79.

Mätning av upphandling tillkom till undersökningen 2020 och hanteras i en separat enkät. Här har vårt resultat förbättrats för varje år och hamnar i år på värdet 74 jämfört med 62 det första året (2020).

Även inom områdena rättssäkerhet, kompetens, information, tillgänglighet, effektivitet och bemötande mäts vår upplevda servicegrad. Tanums kommun har klättrat inom samtliga dessa områden. Det serviceområde där Tanum får högst betyg är bemötande och här har vi ökat varje år de senaste tre åren. Årets högsta klättring finns inom kompetens.   

2022 års resultat jämfört med föregående år.


2019

2020

2021

2022

Brandskydd

85

85

--

79

Bygglov

72

74

67

66

Miljö- och hälsoskydd

56

60

65

67

Livsmedelskontroll

73

77

73

84

Serveringstillstånd

72

85

87

79

NKI totalt Tanums kommun

69

71

69

74

Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra Bohuslän Pdf, 8.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2020 startades 92 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 34:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i september.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsklimatet Ranking 2023

En placering tappar Tanum i årets Företagsranking som publicerades av Svenskt Näringsliv den 20 sept 2023.

Tanum placerar sig fortfarande med god marginal i toppen av kommunerna i norra Bohuslän, men det är ju våra siffor vi skall jämföra och ständigt förbättra, och vi vill högre än såhär.

Företagsamma Tanum
Vi har många företagare i vår kommun och vår uppgift är förstås att vara lyhörd för feedbacken vi får genom undersökningar som Svensk Näringslivs företagsrankning.
Tanum placerar sig i år på plats 135 av 290 kommuner. (134, 2022)

I undersökningen kan vi se inom vilka områden där vi gjort störst förändring både uppåt och nedåt mot tidigare år.
Detta är de områden som näriongslivsenheten kommer att fokusera på att stärka förstås. De områden vi ser att vi tappat måste vi förstås hitta nya arbetssätt och jobba mer på.

Exempel på områden för årets mätning där vi får fokusera mer, är dialogen mellan företagen och kommunens beslutfattare samt arbetet med kommunens upphandling.
Största utmaningen ser företagen är brist på kompetens.

De områden där vi gör bättre resultat än tidigare är:

  • Vårt samlade omdöme går upp, det är förstås det övergripande målet.
  • Vi har ett markant bättre resultat på påverkan på brottslighet.
  • Att Tanum har en av Sveriges bäst utbyggda fiber visar sig också positivt i årets undersökning.

För kommunens över 2600 företagare skall vi förstås fortsätta jobba för att bli bättre och nå målet om en service i världsklass.

Ta del av hela rankingen och Tanum kommuns resultat här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sammanfattande omdöme 2021

Enkätresultaten för 2021 visar att det sammanfattande omdömet för Tanum har ökat från 3,42 till 3,71 på en sexgradig skala. Detta är Tanums högsta resultat någonsin i undersökningen. Resultatet placerar Tanum bäst i Bohuslän och näst högst bland kommunerna i Fyrbodal, tätt efter Dals Ed som på 3,72. Tanum hamnar dessutom över snittet för riket, som är 3,43.

De frågor som får bäst resultat är allmänhetens attityder till företagande samt konkurrensen från kommunens verksamhete., På frågan om kommunens upphandlingsarbete hamnar Tanum på plats 50 av 290 kommuner.

Inom de områden där klättringen varit störst finns Information till företagen, vilket klättrat från 3,19 till 3,69. Snittet för riket är 3,03.

På frågan ”Information till företag” får Tanum också det bästa resultat sedan mätningen startade, det är glädjande att notera att Tanum även får ”all time high” på frågorna dialog med kommunens beslutsfattare, tjänstemännens attityder samt kommunens service och bemötande.

Av de som har besvarat enkäten har 80 procent haft kontakt med kommunen på något sätt och den vanligaste anledningen till kontakt rörde tillstånd och tillsyn.

Bland de åtgärder som företagen anger som det som bör prioriteras finns förbättrad lokal infrastruktur i topp, därefter snabbare handläggning samt mer byggbar mark för verksamheter.

På frågan gällande skolans kontakt med näringslivet följer Tanum tyvärr den natioella trenden med en markant minskning.

Här finns mer information om enkätundersökningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företagsklimatet Ranking 2021

Den 22 september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

I rankingen har Tanums kommun klättrat 53 placeringar och förbättrat sitt resultat på samtliga frågor. Nu rankas kommunen på plats 87 av Sveriges 290 kommuner, och målet att hamna bland de 100 bästa har nåtts med råge.

Tanum har sedan 2013 klättrat 180 placeringar från plats 267.
Det placerar Tanum på topp tiolistan bland kommuner som klättrat mest under en femårsperiod.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2021. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företagsamheten

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt eller strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.

Undersökningen för 2022 visar att i Tanums kommun är hela 20,6 procent av befolkningen verksamma i ett företag. Det är den högsta andelen i Västra Götalandsregionen. På plats två i regionen återfinns Orust med en företagsamhet om 19,3 procent.

I 20 år har nu Tanums kommun haft första platsen som Västra Götalands mest företagsamma kommun enligt Svenskt Näringslivs undersökning. I Tanum bor det cirka 13 000 invånare och det finns 2 600 företag.

På Svenskt Näringslivs sida kan du läsa mer om Företagsamheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede