Barnomsorg och skola

Det finns ett växande intresse att göra jämförelser mellan skolor och kommuner både internationellt och i Sverige. Inom grundskolan finns tydliga och bra när de gäller kostnader och kunskapsbetyd medan det fortfarande i mångt och mycket saknas bra mått för att för på kommunnivå följa upp och mäta skolan mål inom exempelvis elevers och föräldrars nöjdhet, samarbetsförmåga, problemlösning demokrati och elevhälsa.

I norra Bohuslän pågår sedan flera år tillbaka ett projekt att göra systematiska jämförelser mellan kommunerna. Dessa och andra jämförelser finner du på de webbplatser vars adresser du finner nedan och i länklistan till höger.

Rapporten "Betyg A eller F - Så klarar sig västsvenska skolor i ett nationellt perspektiv"

Västsvenska Handelskammarens rapport "Betyg A eller F - Så klarar sig västsvenska skolor i ett nationellt perspektiv" för 2014 bygger på de västsvenska kommunernas skolresultat idag och utvecklingen under fem år jämfört med rikets övriga kommuner. Västsveriges starka skolkommuner återfinns runt storstäderna och i hög grad representeras av kommuner som i olika mätningar brukar kallas för välmående storstadsnära förortskommuner. För andra är orter syns större utmaningar.

Bra kvalitet i Tanums skolor

En stor del av pengarna i kommunernas budget går till skolan, i genomsnitt går 42 procent av en kommuns budget till skolan. Tidningen Dagens Samhälle har jämfört vilka resurser som läggs på skolan och jämfört dessa med de resultat som skapas.

För varje kommun har tolv variabler identifierats och analyserats. Fyra av variablerna visar vilka resurser kommunen satsar på skolan och åtta variabler visar skolans resultat. För att mäta effektiviteten har resurserna jämförts med resultaten. Utifrån effektiviteten har kommunerna rangordnats. Bäst skola för satsade resurser har Täby följt av Danderyds kommun. Tanum placerar sig på plats 90 av landets 290 kommuner.

Nedan visar resultaten för några kommuner. Hela undersökningen finns att läsa på www.dagenssamhalle.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Täby
2. Danderyd
3. Lidingö
69. Uddevalla
90. Tanum
102. Strömstad
109. Lysekil
120. Sotenäs
137. Munkedal

Benchmarking

Tanums kommun har sedan mitten av 90-talet ett väl utvecklat samarbete inom det ekonomiska området. Ekonomigruppen har sammanträtt för att diskutera gemensamma frågor såsom nyckeltal, resursfördelningssystem, konteringsplan, statistik, redovisningsfrågor mm. Syftet är att skapa ett väl fungerande nätverk där vi kan diskutera uppkomna problem i det dagliga verksamhetsarbetet.
 
När kommunerna i norra Bohuslän beslutade om ett särskilt projekt där systematiska jämförelser mellan kommunerna Tanum, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Strömstad, var ekonomigruppen för barn- och utbildningsfrågor tidigt klara med arbetsordning och framtagna nyckeltal.

Samverkan inom skolområdet - V 8

Under senare år har ett fastare samarbete tagit form mellan kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Detta samarbete utgår ifrån benchmarkingarbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor och nätverksträffar. Samtidigt deltar dessa kommuner i projekt och samverkansgrupperingar i andra konstellationer
Några samverkansområden är:

  • Fyrbodals gymnasieskola
  • Benchmarking med utökning av antalet kommuner till 8 i antalet
  • Analysgrupp vilket diskuterar framtagna resultatnyckeltal såsom behörighet, betyg mm
  • Entreprenörskap i skolan
  • Genväg
  • Oktoberdagarna (nätverksdagar där alla skolledare inom samverkansområdet deltar)

Jämförelseprojektet

Inom jämförelseprojektet har en rapport presenterats som jämför resultat inom tio områden: en allmän beskrivning av kommunerna, grundskolans resultat och effektivitet, resultat nationella prov åk 5 och 9, nutidsorientering, elevernas nöjdhet, mobbning, elevtid, informationsgranskning och tillgänglighet.  

Rapporten "En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv"PDF (pdf, 444.6 kB)
Bilaga 1 ElevenkätPDF (pdf, 35.8 kB)
Bilaga 2 MobbningPDF (pdf, 27.2 kB)
Bilaga 3 TillgänglighetsrapportPDF (pdf, 125.9 kB)

Under hösten 2009 har jämförelseprojektet fortsatt sitt arbete genom att jämföra baromsorg - Förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. Rapport har redovisats med resultat inom tio områden: en allmän beskrivning av kommunerna, förutsättningar och nyckeltal, resultat informationsgivning, önskat placeringsdatum och förstahandsval, övergripande index, förskoleindex, planerad och faktisk närvaro, brukartid och barn och föräldrars nöjdhet med verksamheten. Gruppen redovisar också en sammanfattande bedömning av kommunerna vad gäller effektivitet.

Rapporten "Förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv"PDF (pdf, 190.5 kB)

Presentation av nyckeltal på webben

Samverkansgruppen har beslutat använda en gemensam webbplattform, där all information såsom ekonomiska nyckeltal och resultatnyckeltal, anteckningar och utredningar redovisas. Nedanstående länk ger er möjligheten att ta del av denna information.
 
I denna sammanställning finns det material som inte är särskilt kommenterat. För närmare upplysningar kontakta Öyvind Höiberg, barn- och utbildningskontoret, tfn 0525-182 25.
 
www.fronter.com/tanumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Förutom information om gruppens arbete finns här ett länkbibliotek över de mest använda databaserna i Sverige.

SKL's öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rapport där jömförelser görs av resultat, kvalitét och kostnader för grundskolan i Svergies alla kommuner.

Jämförelsen görs i tio resultat/kvalitétsindikatorer och fem resurs/kostnadsindikatorer.

Resultat 2014

Tanum har avancerat till plats 80 i SKL:s Öppna jämförelser. Placeringen förra året var 119. Placeringen är den näst högsta i de samverkande kommunerna i V8 (Dals-Ed, Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Färgelanda och Orust). Sotenäs ligger bäst till med plats 24.

Goda resultat, framför allt i andelen behöriga till gymnasiet, ligger bakom förbättringen men även goda resultat i ämnesproven i årskurs 9. Elevernas resultat genererar inga röda siffror förutom resultatet i Nutidsorienteringen.

Förbättringsområden är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen samt elevernas sammantagna omdöme om skolan som främst gäller årskurs 8. Eleverna i årskurs 5 är mer nöjda.

Hela rapporten finner du på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och utbildningsnämndens faktablad enligt Tanums kommuns årsredovisning

Faktablad för bokslut 2011PDF (pdf, 11.8 kB)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

  • Inloggning Fronter
  • Till länkbiblioteket